2023

Sedana Medical AB (publ) håller årsstämma tisdagen den 16 maj 2023 klockan 13:00 på Vendevägen 89, Danderyd. Registreringen börjar klockan 12:30.

 

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET Den som önskar delta i stämman ska

 

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 8 maj 2023,

dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast onsdagen den 10 maj 2023.

 

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till bolaget på adress Sedana Medical AB (publ), Att: Årsstämma, Vendevägen 89, 182 32 Danderyd, eller per e-post legal@sedanamedical.com. Vid anmälan vänligen uppge namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen måndagen den 8 maj 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av relevant förvaltare senast onsdagen den 10 maj 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

 

NEDLADDNINGSBARA FILER

Kallelse till årstämma i Sedana Medical 2023

Styrelsens förslag till emissionsbemyndigande

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Valberedningens förslag till beslut

Fullmaktsformulär

Årsredovisning 2022