Sedaconda ACD

Sedaconda ACD (Anaesthetic Conserving Device) är en medicinteknisk produkt för administrering av inhalationsanestetika till invasivt ventilerade patienter.

Sedaconda ACD kopplas in i andningssystemet mellan endotrakealtuben (ET-tuben) och Y-stycket och innehåller en förgasarstav som används för att förgasa inhalationsanestetika.

Det effektiva kolfiltret i Sedaconda ACD adsorberar omkring 90 % av läkemedlet i utandningsluften och återför det vid inandning, vilket minskar läkemedelsförbrukningen. Sedaconda ACD är också en mycket effektiv fukt- och värmeväxlare (HME) och innehåller ett bakterie-/virusfilter.

Inspiration och Expiration

I början av inspirationen leds luft från ventilatorn och passerar därefter genom Sedaconda ACD. Flytande anestetika leds från sprutpumpen via slangen för inhalationsanestetika, förgasas och leds vidare till patienten med luftflödet.

Under expirationen adsorberas cirka 90 % av anestesiläkemedlet av reflektorn i Sedaconda ACD.

Vid nästa inspiration frigörs anestesiläkemedel från reflektorn i Sedaconda ACD, kombineras med nytt förgasat anestesiläkemedel och leds vidare till patienten med luftflödet.