Sedering

Sedering är en av hörnstenarna inom intensivvården. Sedering innebär att försätta en patient i ett medicinskt framkallat tillstånd med nedsatt grad av medvetande för att dämpa ångest, oro och smärta. 

Inom intensivvården behandlas kritiskt sjuka patienter med allvarliga, livshotande sjukdomar och skador. Vanliga tillstånd som behandlas inom intensivvården är trauma, multiorgansvikt, sepsis och akut andningssvikt.

Nästan hälften av alla patienter som vårdas inom intensivvården behöver mekanisk andningshjälp med ventilator. Dessa patienter lider ofta av smärta, oro och delirium. Att intuberas och få mekaniskt andningsstöd bidrar till ökad ångest, smärtförnimmelser och stress. Sedering är nödvändig för mer än 85 % av alla patienter som vårdas i ventilator. Sederingen syftar till att säkerställa patientens välbefinnande och säkerhet, samt för att möjliggöra nödvändiga undersökningar och åtgärder. Hur sedering utförs kan ha en inverkan på patientens hälsa och välmående såväl under som efter tiden på intensivvårdsavdelningen.

Inom intensivvården är varje patientsituation unik och det finns ingen sederingsmetod som passar alla patienter. De två huvudsakliga metoderna för att sedera en intensivvårdspatient är intravenös sedering och inhalationssedering.

Intravenös sedering

Historiskt sett så har sedering inom intensivvården utförts med hjälp av intravenösa sedativa läkemedel, i kombination med opioider. Som med de flesta behandlingar finns det för- och nackdelar med intravenösa sedativa läkemedel, både för patienten och för vården.

Intravenöst administrerade sedativa läkemedel är generellt sett effektiva i att uppnå önskad nivå av sedering. Metabolismen och utsöndringen av intravenösa sedativa läkemedel är dock beroende av adekvat lever- och njurfunktion. Kritiskt sjuka patienter har ofta nedsatt lever- och njurfunktion, vilket bidrar till långsam och oförutsägbar utsöndring av läkemedel och därmed långa och svårförutsägbara uppvakningstider samt fördröjd återhämtning från sedering. Därtill är det vid intravenös sedering svårt att övervaka koncentrationen av läkemedel i blodet, och därmed sederingsdjupet.

Inhalationssedering

Sedativa läkemedel som används för inhalationssedering är vätskor i rumstemperatur. De ges till patienten via en förgasarstav, en medicinteknisk komponent som förångar vätskan till gas så att läkemedlet kan tillföras patienten via luftvägarna.

Sedana Medical tillverkar den medicintekniska produkten Sedaconda® ACD (Anaesthetic Conserving Device). Den innehåller en förgasarstav som möjliggör förångning av sedativa läkemedel för inhalering. Via ett kolfilter inuti Sedaconda ACD adsorberas omkring 90 % av det sedativa läkemedlet i patientens utandningsluft och återförs till patienten vid nästa inandning, vilket minskar förbrukningen av läkemedlet.

Inhalationssedering har visats ha flera fördelar jämfört med intravenös sedering. Eftersom de aktiva substanserna metaboliseras i minimal utsträckning sker utsöndringen av inhalerade sedativa läkemedel i princip enbart via luftvägarna. Eliminering uppnås därför snabbt och är oberoende av lever- och njurfunktion. Sederingsdjupet är enkelt att monitorera och justera. Inhalationssedering möjliggör snabbare och mer förutsägbart uppvaknande, ett minskat behov av opioider samt snabbare återhämtning från sederingen.

Effektiv sedering med snabbt och förutsägbart uppvaknande har stor klinisk betydelse för både patienten och vården då den möjliggör snabbare återhämtning och underlättar den viktiga eftervården efter behandling i ventilator.

Introduktion av inhalationssedering i intensivvården är ett potentiellt paradigmskifte inom vården av kritiskt sjuka patienter.