Ersättning till  styrelsen

Årsstämman 2024 fastställde, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå med 1 785 000 kronor, arbete i utskott ska ersättas med 130 000 kronor. Total ersättning utgår till styrelsen med 1 920 000  kronor för tiden intill slutet av årsstämman 2025.

Långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram

Sedana Medical har utestående långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogrammed en total maximal utspädning av 2 385 053 aktier.

Teckningsoptionsprogram 2022/2025

Årsstämman 2022 beslutade att genomföra två teckningsoptionsprogram 2022/2025:1 samt 2022/2025:2, för VD och vissa utvalda anställda. Bolaget emitterade vid årsstämman därmed 895 000 teckningsoptioner, vilka samtliga har tecknats av bolagets dotterbolag Sedana Medical Incentive AB. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie under perioden 30 maj – 30 september 2025, till en teckningskurs om 46,24 kronor motsvarande 140 procent av den volymviktade genomsnittliga betalkursen för Sedana Medicals aktie under perioden 28 april – 11 maj 2022. I maj 2022 överläts 824 947 teckningsoptioner till medarbetare. Överlåtelser skedde mot betalning av bedömt marknadsvärde för teckningsoptionerna beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell av extern värderare. Pris per teckningsoption blev 5,61 SEK. I samband med betalning av teckningsoptionerna erhöll medarbetarna premiesubventioner i form av extra lön uppgående till 2,93 SEK före skatt per teckningsoption. Om den anställde lämnar sin anställning under treårsperioden finns det en möjlighet att begära återbetalning helt eller delvis av subventionen. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer 824 947 nya aktier att emitteras, vilket motsvarar en utspädning om 0,8 procent baserat på antalet aktier i bolaget per 31 december 2023.

 

LTIP 2024/2027

Årsstämman 2024 beslutade att genomföra ett prestationsbaserat incitamentsprogram för upp till 25 anställda i Sedana Medical-koncernen. Deltagarna kommer kostnadsfritt att tilldelas upp till högst 1 133 810 prestationsbaserade aktierätter som kan ge deltagarna rätt att förvärva värdepapper i bolaget. En prestationsbaserad aktierätt ger en deltagare i programmet rätt att förvärva upp till en aktie i bolaget till ett pris motsvarande 26,33 kronor, förutsatt att vissa kvalificerande prestationsbaserade villkor har uppfyllts. Stämman beslutade därutöver att emittera högst 1 490 053 teckningsoptioner för att säkra bolagets förpliktelser, inklusive kassaflödeseffekter från sociala kostnader. Tilldelning av prestationsbaserade aktierätter till deltagare i LTIP 2024/2027 har ännu inte ägt rum.