Valberedning

Årsstämman 2021 beslutade att valberedningen utses enligt i huvudsak nedanstående principer.

Styrelsens ordförande ska, så snart som möjligt efter utgången av det tredje kvartalet varje år, tillse att bolagets röstmässigt tre största aktieägare eller ägargrupper erbjuds att utse var sin ledamot att ingå i valberedningen.

Avstämningen ska baseras på Euroclear Sweden AB:s aktieägarförteckning (ägargrupperat) per den sista bankdagen i september, och/eller sådant annat underlag som aktieägare eller ägargrupper vid denna tid redovisar som belägg för sitt aktieägande. Där en eller flera aktieägare avstår från att utse ledamot i valberedningen, ska rätten att utse ledamot övergå till den därefter röstmässigt största aktieägaren, och så vidare. Fler än högst fem ytterligare aktieägare behöver dock inte kontaktas, om inte styrelsens ordförande finner att det finns särskilda skäl därtill. När aktieägare kontaktas med förfrågan om utseende av ledamot i valberedningen ska styrelsens ordförande uppställa erforderliga ordningsregler såsom senaste svarsdag etc.

Styrelsens ordförande ska kunna delta som adjungerad vid valberedningens sammanträden, och styrelsens ordförande ska sammankalla valberedningens första sammanträde. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart den utsetts. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt störste aktieägaren. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska dock inte vara valberedningens ordförande. Valberedningen ska inneha sitt mandat till dess en ny valberedning utsetts. För mer detaljer se protokoll från årsstämman 2021.

Sedana Medicals valberedning inför årsstämman 2024 utgörs av:

Claus Bjerre, styrelseordförande

Karl Tobieson, utsedd av Linc AB

Patrik Walldov, utsedd av Anders Walldov (inklusive indirekt innehav via Brohuvudet AB)

Monica Åsmyr, utsedd av Swedbank Robur Fonder

Valberedningen representerar tillsammans 28,72 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget per 30 september 2023.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2024 framlägga förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden och annan ersättning till styrelseledamöterna samt val och arvodering av revisorer.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Sedana Medicals valberedning kan göra det via e-post till info@sedanamedical.com senast den 22 mars 2024.