Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Vid årsstämman den 22 maj 2024 antogs riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och ledande befattningshavare. Ledande befattningshavare hänvisar till VD och övriga ledande befattningshavare. Riktlinjerna främjar till bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet genom att möjliggöra att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare.

Ersättningen till ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig kan bestå av fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensions- och övriga förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar. Om lokala förhållanden motiverar variationer i ersättningsprinciperna kan sådana variationer uppstå. Den fasta ersättningen ska avspegla individens ansvar och erfarenhetsnivå. Den fasta ersättningen ska ses över årligen. Ledande befattningshavare får erbjudas kontant rörlig ersättning. Sådan ersättning får inte överstiga 75 procent av den årliga fasta ersättningen för verkställande direktör och 45 procent av den årliga fasta ersättningen för övriga ledande befattningshavare. Variabel ersättning ska kopplas till förutbestämda och mätbara kriterier, utformade för att främja företagets långsiktiga värdeskapande.

Styrelsen har rätt att avvika från riktlinjerna om styrelsen i ett visst fall anser att det finns goda skäl för avvikelsen.

Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. För fullständiga riktlinjer se kallelse till årsstämma 2024.