Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter m.m. inför årsstämman i Sedana Medical

Regulatorisk

Valberedningen för Sedana Medical AB (publ) (SEDANA: FN Stockholm) har lagt fram sina förslag inför årsstämman den 19 maj 2020. Valberedningen föreslår bland annat omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter, nyval av Christoffer Rosenblad till ordinarie styrelseledamot och nyval av PricewaterhouseCoopers AB till revisor i Sedana Medical.

Valberedningen för Sedana Medical, som inför årsstämman 2020 består av Karl Tobieson (ordförande i valberedningen och utsedd av Linc AB), Thomas Eklund (styrelsens ordförande), Sten Gibeck (eget aktieinnehav och styrelseledamot) samt Anders Walldov (eget aktieinnehav, direkt och indirekt genom Brohuvudet AB), har presenterat följande förslag till beslut inför årsstämman.

- Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Thomas Eklund utses till ordförande vid årsstämman.

- Valberedningen föreslår att styrelsen, som för närvarande består av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter, fortsättningsvis ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter, och att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag.

- Valberedningen föreslår omval av nuvarande styrelseledamöter Thomas Eklund (ordförande), Sten Gibeck, Bengt Julander, Ola Magnusson och Eva Walde, samt nyval av Christoffer Rosenblad till ordinarie styrelseledamot. Valberedningen föreslår även omval av Thomas Eklund till styrelseordförande.

- Valberedningen föreslår nyval av PricewaterhouseCoopers AB till revisor i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma. PricewaterhouseCoopers AB har låtit meddela att Leonard Daun kommer att utses till huvudansvarig revisor.

- Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 1 000 000 kronor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varav
400 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande, 100 000 kronor ska utgå till vardera av de föreslagna ledamöterna Sten Gibeck, Bengt Julander och Ola Magnusson (vilka också är större aktieägare i bolaget) samt 150 000 kronor ska utgå till övriga stämmovalda styrelseledamöter. Vidare föreslås att arvode för arbete i styrelsens revisionsutskott, som är under inrättande, ska utgå med 25 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och med 12 500 kronor vardera till övriga ledamöter, samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Christoffer Rosenblad, som föreslås väljas till ny ordinarie styrelseledamot i Sedana Medical, har en lång och bred bakgrund inom främst medicinteknik. Christoffer är CFO och vice VD på XVIVO Perfusion AB och innan dess har han haft ledande positioner inom ekonomi och strategisk styrning på Novartis och LG Electronics. Christoffer är styrelseledamot i ett dotterbolag i XVIVO Perfusion-koncernen men har inga övriga styrelseuppdrag. Christoffer har en civilingenjörsexamen från Chalmers tekniska högskola samt en civilekonomexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet i Sverige.

Upplysningar om övriga föreslagna styrelseledamöter finns på www.sedanamedical.com.

Sedana Medicals årsstämma kommer att hållas tisdagen den 19 maj 2020 kl. 16.00 (CEST) i Stockholm. Valberedningens förslag kommer även att presenteras i kallelsen till årsstämman.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Karl Tobieson, Valberedningens ordförande
Mobile: +46 70 935 85 74

E-mail: karl.tobieson@medcap.se


Thomas Eklund, Styrelseordförande
Mobile: +46 70 824 20 25

E-mail: thomas.eklund@investorab.com

Sedana Medical är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, +46 8 463 83 00,
certifiedadviser@penser.se.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 april 2020 kl. 21.00 (CET).

Om Sedana Medical

Sedana Medical AB (publ) har utvecklat och säljer den medicintekniska produktfamiljen AnaConDa för inhalationssedering av mekaniskt ventilerade patienter. En större klinisk registreringsstudie pågår för närvarande för att få marknadsgodkännande i Europa för inhalationssedering på intensivvården med läkemedlet IsoConDa® (isofluran). Bolaget räknar med att registreringen av IsoConDa i Europa kommer att äga rum under andra halvåret 2021. Tre år därefter räknar Sedana Medical med en försäljning om 500 miljoner kronor i Europa och en EBITDA-marginal på cirka 40 procent.

Sedana Medicals marknad för kombinationsbehandlingen av AnaConDa och IsoConDa består främst av sedering av mekaniskt ventilerade intensivvårdspatienter. Det finns flera utmaningar för både patienter och sjukvård med dagens intravenösa standardbehandling som inhalationssedering löser. Idag beräknas det finnas mellan sju till åtta miljoner patienter som sederas på grund av mekanisk ventilering i intensivvården globalt, jämnt fördelade mellan regionerna USA, Europa och Asien. Dessa patienter är sederade i genomsnitt tre till fyra dagar. Sedana Medical uppskattar den totala marknadspotentialen till 20-30 miljarder kronor. Bolaget har inlett aktiviteter för att nå marknadsgodkännande på andra marknader utanför EU och en process för att få marknadsgodkännande i USA 2024.

Sedana Medical har egen försäljning i Norden, Benelux, Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Spanien samt externa distributörer i övriga delar av Europa, Australien, Indien, Japan, Kanada, Kina och Sydkorea. Bolaget grundades 2005, har sitt huvudkontor i Stockholm och bedriver medicinteknisk utveckling på Irland.

Se alla Pressmeddelanden