Sedana Medicals valberedning utsedd

Regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) meddelar idag att i enlighet med beslut på årsstämman den 19 maj 2020 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets tre röstmässigt största ägare eller ägargrupper som var och en erbjöds att utse en representant att, tillsammans med styrelsens ordförande, utgöra valberedning.

Sedana Medicals valberedning inför årsstämman 2021 utgörs av:

  • Thomas Eklund, styrelseordförande
  • Karl Tobieson, utsedd av Linc AB
  • Malin Björkmo, utsedd av Handelsbanken Fonder
  • Caroline Sjösten, utsedd av Swedbank Robur Fonder

Karl Tobieson är utsedd till valberedningens ordförande.

Valberedningen representerar tillsammans 26,7 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget per 30 september 2020.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2021 framlägga förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden och annan ersättning till styrelseledamöterna samt val och arvodering av revisorer.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Sedana Medicals valberedning kan göra det via e-post till corp@sedanamedical.com senast den 31 januari 2021.
 

För ytterligare information, kontakta:

Valberedningens ordförande, Karl Tobieson
Telefon: +46 70 935 85 74

e-mail: karl.tobieson@medcap.se

Sedana Medical är noterat på Nasdaq First North Growth Market Sweden.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, +46 8 463 83 00.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2020, kl. 13.00 (CET).
______________________ 

Om Sedana Medical 

Sedana Medical AB (publ) har utvecklat och säljer den medicintekniska produktfamiljen AnaConDa för administrering av volatila anestetika. Genom en kombinationsbehandling av AnaConDa och läkemedelskandidaten IsoConDa (isofluran) tillhandahåller Sedana Medical inhalationssedering för mekaniskt ventilerade intensivvårdspatienter. Bolaget arbetar för att få marknadsgodkännande i Europa för inhalationssedering på intensivvården med läkemedlet IsoConDa® (isofluran) under andra halvåret 2021. 

Det finns flera utmaningar för både patienter och sjukvård med dagens intravenösa standardbehandling som inhalationssedering löser. Idag beräknas det finnas mellan sju till åtta miljoner patienter som sederas på grund av mekanisk ventilering i intensivvården globalt, jämnt fördelade mellan regionerna USA, Europa och Asien. Dessa patienter är sederade i genomsnitt tre till fyra dagar. Sedana Medical uppskattar den totala marknadspotentialen till 20–30 miljarder kronor. Tre år efter marknadsgodkännande i Europa räknar Sedana Medical med en försäljning om 500 miljoner kronor i Europa och en EBITDA-marginal på cirka 40 procent. Bolaget har inlett aktiviteter för att nå marknadsgodkännande på andra marknader utanför EU och en process för att få marknadsgodkännande i USA 2024.

Sedana Medical har egen försäljning i Benelux, Norden, Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Spanien, samt externa distributörer i övriga delar av Europa, Australien, Indien, Israel, Japan, Kanada, Kina, Mexico och Sydkorea. Bolaget grundades 2005, har sitt huvudkontor i Stockholm och bedriver medicinteknisk utveckling på Irland.

Se alla Pressmeddelanden