Sedana Medicals valberedning utsedd

icke-regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) meddelar idag att i enlighet med beslut på årsstämman den 28 maj 2019 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets tre röstmässigt största ägare eller ägargrupper som var och en erbjöds att utse en representant att, tillsammans med styrelsens ordförande, utgöra valberedning.

Sedana Medicals valberedning inför årsstämman 2020 utgörs av:

  •  Thomas Eklund, styrelseordförande
  •  Karl Tobieson, utsedd av Linc AB
  •  Sten Gibeck, styrelseledamot
  •  Anders Walldov

Karl Tobieson är utsedd till valberedningens ordförande.

Valberedningen representerar tillsammans 28,9 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget per 30 september 2019.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2020 framlägga förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden och annan ersättning till styrelseledamöterna samt val och arvodering av revisorer.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Sedana Medicals valberedning kan göra det via e-post till corp@sedanamedical.com senast den 31 januari 2020.

 

För ytterligare information, kontakta:

Valberedningens ordförande, Karl Tobieson
Telefon: +46 70 935 85 74

e-mail: karl.tobieson@medcap.se 

Sedana Medical är noterat på Nasdaq First North Growth Market Sweden.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, +46 8 463 83 00,
certifiedadviser@penser.se.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2019 kl. 08.00 (CET).
_________________________ 

Sedana Medical AB (publ) utvecklar och säljer den medicintekniska produktfamiljen AnaConDa för inhalationssedering av mekaniskt ventilerade patienter på intensivvårdsavdelningar. En större klinisk registreringsstudie pågår för att få läkemedlet IsoConDa® (isofluran) godkänt för inhalationssedering inom intensivvården i Europa.

Sedana Medical har egen försäljning i Norden, Tyskland, Frankrike, UK och Spanien samt externa distributörer i delar av övriga Europa, Kanada, Australien och Sydkorea. Bolaget bedriver forskning och utveckling på Irland, huvudkontoret är baserat i Stockholm, Sverige. 

Se alla Pressmeddelanden