Sedana Medicals valberedning utsedd

Regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) meddelar idag att i enlighet med beslut på årsstämman den 22 maj 2018 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets tre röstmässigt största ägare eller ägargrupper som var och en erbjöds att utse en representant att, tillsammans med styrelsens ordförande, utgöra valberedning.

Sedana Medicals valberedning inför årsstämman 2019 utgörs av:

  •  Thomas Eklund, styrelseordförande
  •  Sten Gibeck, styrelseledamot
  •  Karl Tobieson, utsedd av Linc AB
  •  Ola Magnusson, styrelseledamot – utsedd av Magiola AB

Karl Tobieson är utsedd till valberedningens ordförande.

Valberedningen representerar tillsammans 27,2 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget per 30 september 2018.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2019 framlägga förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden och annan ersättning till styrelseledamöterna samt val och arvodering av revisorer.

Årsstämman för Sedana Medical kommer att äga rum 28 maj 2019.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Sedana Medicals valberedning kan göra det via e-post till corporate@sedanamedical.com senast den 31 januari 2019.
 

För ytterligare information, kontakta:
Valberedningens ordförande, Karl Tobieson
Telefon: +46 70 935 85 74

e-mail: karl.tobieson@medcap.se 

Sedana Medical is listed on Nasdaq First North in Stockholm
and Erik Penser Bank (+46 8 463 83 00) is certified adviser to Sedana Medical. 

Denna information är sådan information som Sedana Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 december 2018 kl. 17:00 (CET).

_________________________ 

Sedana Medical AB (publ) utvecklar och säljer den medicintekniska produktfamiljen AnaConDa för inhalationssedering av mekaniskt ventilerade patienter på intensivvårdsavdelningar. En större klinisk registreringsstudie pågår för att få läkemedlet IsoConDa® (isofluran) godkänt för inhalationssedering inom intensivvården i Europa.

Sedana Medical har egen försäljning i Norden, Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Spanien samt externa distributörer i delar av övriga Europa, Kanada, Australien och Sydkorea. Bolaget bedriver forskning och utveckling på Irland, huvudkontoret är baserat i Stockholm, Sverige. 

Se alla Pressmeddelanden