Sedana Medical presenterar på ESICM

icke-regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) (SEDANA: FN Stockholm) meddelar idag att bolaget kommer att hålla ett vetenskapligt symposium på ESICM Lives 2021, European Society of Intensive Care Medicines årliga kongress. Dessutom kommer ytterligare data om inhalationssedering att presenteras på kongressen.

ESICM Lives 2021 genomförs 3–6 oktober och är i år ett digitalt event där Sedana Medical kommer att arrangera ett vetenskapligt symposium ”Introducing inhaled sedation in intensive care”. Kongressen lockar varje år över 6 000 läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal inom intensivvård. Årets digitala genomförande möjliggör att nå en bredare målgrupp och föra diskussioner kring företagets godkännande av inhalationssedering med Sedaconda (isofluran) i ett flertal virtuella, interaktiva forum.

"Vårt vetenskapliga symposium är en viktig del i våra aktiviteter för att lansera behandlingen inhalationssedering i Europa och göra den till en standardbehandling inom intensivvård", säger Jens Lindberg, tillförordnad vd för Sedana Medical.

Det ökande intresset kring inhalationssedering avspeglas även i det vetenskapliga programmet för kongressen, bland annat kommer tre posters att presentera ytterligare data, alla med olika fokus.

Brittiska intensivvårdsläkare presenterar postern “Introducing inhaled anaesthetics to a small intensive care unit during the COVID-19 pandemic”. Trots en begränsad patientpopulation, indikerar resultaten att användning av inhalationssedering är en säker metod, jämförbar med intravenös sedering, med potential att vara kostnadsbesparande.

Data från Spanien i postern ”Evaluation of ICU staff exposure to anaesthetic gas during inhaled anaesthesia with AnaConDa device in the intensive care unit” visar att personalens exponering för volatila anestetika på intensivvårdsavdelningen är långt under de spanska gränsvärdena och att inhalationssedering med Sedaconda ACD (tidigare AnaConDa) är ett säkert alternativ.

Vidare presenteras data från Slovenien i postern ”There is no such thing as a difficult to sedate COVID19 patient”. För samtliga patienter med Covid-19 erhölls adekvat sederingsnivå med inhalationssedering via Sedaconda ACD. Dessutom noterades minskat behov av dosjusteringar.

Abstract finns tillgängligt på ESICM Lives, www.esicmlives2021.org.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jens Lindberg, tf vd, +46 72 531 11 17
Susanne Andersson, CFO, +46 73 066 89 04
ir@sedanamedical.com

Sedana Medical är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, +46 8 463 83 00, certifiedadviser@penser.se.

 

Om Sedana Medical 

Sedana Medical AB (publ) är en pionjär inom medicinteknik och läkemedel med fokus på inhalationssedering för att förbättra patientens liv under och efter sedering. Genom kombinationen av den medicintekniska produkten Sedaconda ACD och läkemedlet Sedaconda (isofluran), tillhandahåller Sedana Medical inhalationssedering för mekaniskt ventilerade patienter i intensivvård.

Sedana Medical har direktförsäljning i Benelux, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Norden och Spanien. I andra delar av Europa liksom i Asien, Australien, Kanada och Syd- och Centralamerika arbetar företaget med externa distributörer.

Sedana Medical grundades 2005, är noterat på Nasdaq First North Growth Market (SEDANA) och har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige.

Se alla Pressmeddelanden