Sedana Medical ökar omsättningen cirka 90 procent

Regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) (SEDANA: FN Stockholm) meddelade idag att bolaget räknar med en omsättning på cirka 34 miljoner kronor i första kvartalet 2020, vilket motsvarar en tillväxt runt 90 procent jämfört med samma period förra året.

Sedana Medical meddelade den 30 mars att bolaget ser en kraftigt ökad efterfrågan som följd av det nya coronaviruset. Försäljningen under de sista dagarna i mars visade sig dock bli betydligt högre än förväntat och bolaget räknar nu med en väsentligt högre omsättning för första kvartalet 2020 än vad som meddelades den 30 mars.

”Läget på många håll i Europa är allvarligt och vi ser ett signifikant antal Covid-19-patienter som behandlas med AnaConDa, primärt i Tyskland, men även i Benelux, Frankrike, Italien, Norden, Spanien och Storbritannien. I och med att intensivvårdsplatserna på sjukhusen fylls upp ökar efterfrågan av inhalationssedering med AnaConDa och vi försöker möta den på ett ansvarfullt sätt. Vi fortsätter med delleveranser för att inte riskera att några sjukhus står utan produkter samtidigt som det byggs upp lager på andra ställen. Vi har hittills inte haft några allvarliga störningar i leveranskedjan.”, sa Christer Ahlberg, vd för Sedana Medical.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christer Ahlberg, vd, Sedana Medical AB
Mobil: +46 70 675 33 30
E-post:
christer.ahlberg@sedanamedical.com

Sedana Medical är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, +46 8 463 83 00,
certifiedadviser@penser.se.

Denna information är sådan som Sedana Medical är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 april 2020 kl. 08.00 (CET).

Om Sedana Medical

Sedana Medical AB (publ) har utvecklat och säljer den medicintekniska produktfamiljen AnaConDa för inhalationssedering av mekaniskt ventilerade patienter. En större klinisk registreringsstudie pågår för närvarande för att få marknadsgodkännande i Europa för inhalationssedering på intensivvården med läkemedlet IsoConDa® (isofluran). Bolaget räknar med att registreringen av IsoConDa i Europa kommer att äga rum under andra halvåret 2021. Tre år därefter räknar Sedana Medical med en försäljning om 500 miljoner kronor i Europa och en EBITDA-marginal på cirka 40 procent.

Sedana Medicals marknad för kombinationsbehandlingen av AnaConDa och IsoConDa består främst av sedering av mekaniskt ventilerade intensivvårdspatienter. Det finns flera utmaningar för både patienter och sjukvård med dagens intravenösa standardbehandling som inhalationssedering löser. Idag beräknas det finnas mellan sju till åtta miljoner patienter som sederas på grund av mekanisk ventilering i intensivvården globalt, jämnt fördelade mellan regionerna USA, Europa och Asien. Dessa patienter är sederade i genomsnitt tre till fyra dagar. Sedana Medical uppskattar den totala marknadspotentialen till 20-30 miljarder kronor. Bolaget har inlett aktiviteter för att nå marknadsgodkännande på andra marknader utanför EU och en process för att få marknadsgodkännande i USA 2024.

Sedana Medical har egen försäljning i Norden, Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Spanien samt externa distributörer i övriga delar av Europa, Australien, Kanada, Kina, Indien, Japan och Sydkorea. Bolaget grundades 2005, har sitt huvudkontor i Stockholm och bedriver medicinteknisk utveckling på Irland.

Se alla Pressmeddelanden