Sedana Medical har godkänts för notering på Nasdaq Stockholm

Regulatorisk

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt Sedana Medical AB:s (publ) ("Bolaget" eller "Sedana Medical") ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Godkännandet är villkorat av att sedvanliga villkor uppfylls, däribland att ett prospekt godkänns och registreras av Finansinspektionen. Första dag för handel på Nasdaq Stockholm är planerad till 25 januari 2023 och sista dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är planerad till den 24 januari 2023.

“De senaste åren har Sedana Medical växt till ett globalt företag som förbättrar livet för mekaniskt ventilerade patienter i intensivvård i över 40 länder. Vi tar nu ytterligare ett viktigt steg på vår tillväxtresa genom att flytta från Nasdaq First North Growth Market till Nasdaq Stockholm, huvudlistan i Stockholm. Min tacksamhet går till mitt team och våra rådgivare som arbetat med att uppnå denna viktiga milstolpe”, säger Johannes Doll, vd för Sedana Medical.

Sedana Medical har varit noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan den 21 juni 2017 och styrelsen bedömer att en flytt till Nasdaq Stockholm innebär en kvalitetsstämpel och återspeglar bolagets mognad. Att handlas på en reglerad marknad förväntas dessutom ge Bolaget ytterligare tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna, öka likviditeten i Bolagets aktie och förbättra förutsättningarna för att bredda Bolagets aktieägarbas, vilket i sin tur bedöms främja Bolagets fortsatta tillväxt och långsiktigt vara värdeskapande för Bolagets aktieägare. Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen för Sedana Medical ansökt om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Nasdaq Stockholms noteringskommitté har idag informerat om att Sedana Medical uppfyller kraven för upptagande av Bolagets aktier till handel på Nasdaq Stockholm, med förbehåll för sedvanliga villkor, däribland att ett prospekt godkänns av Finansinspektionen.

Bolagets aktier kommer handlas med oförändrat kortnamn (SEDANA) och ISIN-kod (SE0015988373). Det sker ingen kapitalanskaffning eller nyemission av aktier i samband med listbytet och aktieägare i Sedana Medical behöver inte vidta några åtgärder.

Prospekt

För ytterligare information hänvisas till det prospekt som har upprättats med anledning av noteringen, vilket förväntas godkännas och registreras av Finansinspektionen samt publiceras på Bolagets webbplats i god tid före första handelsdag på Nasdaq Stockholms huvudmarknad.

Rådgivare

Pareto Securities AB och Advokatfirman Lindahl KB har agerat finansiell respektive legal rådgivare till Sedana Medical i samband med listbytet.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Doll, vd, 076 - 303 66 66
Johan Spetz, CFO, 0730 - 36 37 89
ir@sedanamedical.com

Sedana Medical är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, +46 8 463 83 00, certifiedadviser@penser.se.

 

Om Sedana Medical

Sedana Medical AB (publ) är en pionjär inom medicinteknik och läkemedel med fokus på inhalationssedering för att förbättra patientens liv under och efter sedering. Genom kombinationen av den medicintekniska produkten Sedaconda ACD och läkemedlet Sedaconda (isofluran), tillhandahåller Sedana Medical inhalationssedering för mekaniskt ventilerade patienter i intensivvård.

Sedana Medical har direktförsäljning i Benelux, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Norden och Spanien. I andra delar av Europa liksom i Asien, Australien, Kanada och Syd- och Centralamerika arbetar företaget med externa distributörer.

Sedana Medical grundades 2005, är noterat på Nasdaq First North Growth Market (SEDANA) och har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige.

Se alla Pressmeddelanden