Sedana Medical delfinansierar AnaConDa-studie om lungprotektion

icke-regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) (SEDANA: FN Stockholm) meddelade idag att bolaget delfinansierar världens största multicenterstudie med AnaConDa i Frankrike. Studiens primära syfte är att visa att inhalationssedering med AnaConDa har lungprotektiva egenskaper, ger förkortad ventilatortid och högre överlevnad hos svårt lungsjuka intensivvårdspatienter.

”Om denna stora studie utfaller positivt kommer den dramatiskt att förändra synen på inhalationssedering i förhållande till intravenös sedering. Om studieresultaten ger stöd åt hypotesen att inhalationssedering via AnaConDa har terapeutiska effekter, leder till kortare ventilatorbehandling och högre överlevnad så är det ett viktigt genombrott för svårt lungsjuka IVA-patienter världen över”, säger Christer Ahlberg, vd för Sedana Medical.

Studien som är randomiserad och kontrollerad omfattar 700 patienter med Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS). Uppemot 30 procent av mekaniskt ventilerade patienter på en intensivvårdsavdelning lider av ARDS, ett allvarligt tillstånd med 35-45 procents mortalitet. Studien som kommer att genomföras på 30 olika intensivvårdsavdelningar i Frankrike påbörjas under hösten 2019 och beräknas ta tre år att slutföra.

Studien jämför dagens intravenösa standardbehandling propofol med inhalationssedering med sevofluran via AnaConDa. En tidigare mindre studie från samma forskargrupp visade att inhalationssedering var förknippad med förbättrad lungfunktion hos patienter med ARDS[1]. Samma effekter har också visats i flera djurstudier.

”Det finns goda skäl att tro att effekterna som studeras i denna studie är klasseffekter av inhalationsanestetika. Det är av underordnad betydelse att studien genomförs med sevofluran och inte isofluran som IsoConDa innehåller”, säger Peter Sackey, medicinsk chef på Sedana Medical.

Studien är huvudsakligen finansierad via ett anslag från franska hälsoministeriet. Sedana Medical kommer att förse prövarna i denna studie med AnaConDa och kringutrustning, men även med utbildning i terapin före och under studien. Sedana Medical har tidigare gett stöd till studier som, utöver de egna registreringsgrundande studierna, långsiktigt bidrar till ett starkt vetenskapligt stöd för inhalationssedering med AnaConDa.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christer Ahlberg, vd, Sedana Medical AB
Mobil: +46 70 675 33 30
E-post: christer.ahlberg@sedanamedical.com 

Peter Sackey, medicinsk chef, Sedana Medical AB
Mobil: +46 70 771 03 64
E-post: peter.sackey@sedanamedical.com 

Sedana Medical är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, +46 8 463 83 00, certifiedadviser@penser.se.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 oktober 2019 kl. 10.00 (CET).

Om Sedana Medicals marknad
Sedana Medicals marknad utgörs främst av sedering av mekaniskt ventilerade intensivvårdspatienter. Marknaden för sedering av mekaniskt ventilerade intensivvårdspatienter utgörs idag av etablerade läkemedel som ges intravenöst. Det finns flera utmaningar för både patienter och sjukvård med dagens intravenösa behandling som inhalationssedering löser. Idag beräknas det finnas mellan sju till åtta miljoner patienter som sederas på grund av mekanisk ventilering på intensivvården globalt, jämnt fördelade mellan regionerna USA, Europa och Asien. Dessa patienter är sederade i genomsnitt tre till fyra dagar. Sedana Medical uppskattar den totala marknadspotentialen till 20-30 miljarder kronor.

_____________________________________ 

Sedana Medical AB (publ) utvecklar och säljer den medicintekniska produktfamiljen AnaConDa för inhalationssedering av mekaniskt ventilerade patienter på intensivvårdsavdelningar. En större klinisk registreringsstudie pågår för att få läkemedlet IsoConDa® (isofluran) godkänt för inhalationssedering inom intensivvården i Europa.

Sedana Medical har egen försäljning i Norden, Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Spanien samt externa distributörer i delar av övriga Europa, Kanada, Australien, Japan och Sydkorea. Bolaget bedriver forskning och utveckling på Irland, huvudkontoret är baserat i Stockholm, Sverige.


[1] Jabaudon M et al, Am J Respir Crit Care Med. 2017 Mar 15;195(6):792-800

Se alla Pressmeddelanden