Sedana Medical bokslutskommuniké, januari – december 2018. - Stark tillväxt och positiv utveckling av registreringsarbetet

Regulatorisk

”Det fjärde kvartalet och 2018 har varit händelserikt, men på många sätt markerar det bara starten på vår resa. Jag ser med spänning positivt på framtiden.” - Christer Ahlberg, vd Sedana Medical (publ)

Fjärde kvartalet, oktober–december 2018

 • Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 15 242 (10 796) KSEK vilket motsvarade en ökning med 41% jämfört med motsvarande period 2017.
 • Resultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -1 474 (-838) KSEK. Detta motsvarade en EBITDA marginal om -9,7% (-7,8%).
 • Resultat efter av- och nedskrivningar (EBIT) uppgick till -2 450 (-1 912) KSEK vilket motsvarade en EBIT marginal om -16,1% (-17,7%).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital uppgick till -1 250 (-960) KSEK.
 • Kassaflödet från investeringar uppgick till -7 431 (-7 965) KSEK.
 • Totala kassaflödet uppgick till -15 787 (-4 906) KSEK.
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 159 351 (85 322) KSEK.

Helåret, januari-december 2018

 • Nettoomsättningen för helåret uppgick till 57 896 (40 428) KSEK vilket motsvarade en ökning med 43% jämfört med motsvarande period 2017.
 • Resultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -4 232 (-736) KSEK. Detta motsvarade en EBITDA marginal om -7,3% (-1,8%).
 • Resultat efter av- och nedskrivningar (EBIT) uppgick till -8 238 (-3 488) KSEK vilket motsvarade en EBIT marginal om -14,2% (-8,6%).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital uppgick till -2 761 (-4 232) KSEK.
 • Kassaflödet från investeringar uppgick till -29 127 (-25 882) KSEK.
 • Totala kassaflödet uppgick till 73 869 (76 953) KSEK.

Väsentliga händelser under perioden oktober – december

 • Sedana Medical erhöll godkännande för AnaConDa i Japan.
 • Sedana Medical presenterade vid kongressen International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR) Europe 2018, i Barcelona en hälsoekonomisk analys som visar kliniska och ekonomiska fördelar med inhalationssedering av isofluran via AnaConDa jämfört med konventionell intravenös sedering med propofol eller midazolam.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Sedana Medical fick godkännande för sin planerade pediatriska studie från Pediatric Committee of EMA, European Medicines Agency, (PDCO).
 • Sedana Medical meddelade den 8 mars 2019 ett positivt resultat av interimanalysen för bolagets registreringsgrundande fas III-studie vilken visar mindre variationer i effekt än förväntat och studien kommer därför endast behöva omfatta totalt 300 patienter istället för initialt uppskattade 550 patienter.

Läs hela bokslutskommunikén på: www.sedanamedical.com under investerare.

Sedana Medical kommer att hålla en telefonkonferens kl. 10:30 (CET) idag tisdag.
För att delta, ring +46 8 505 583 51
Web: https://tv.streamfabriken.com/2019-03-12-sedana-medical-press-conference 


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christer Ahlberg, VD, Sedana Medical AB
Mobil: +46 70 675 33 30
christer.ahlberg@sedanamedical.com

Maria Engström, Finansdirektör, Sedana Medical AB
+46 70 674 33 30
maria.engstrom@sedanamedical.com

Thomas Eklund, styrelseordförande, Sedana Medical AB
+46 70 824 20 25
thomas.eklund@investorab.com

Sedana Medical är noterat på Nasdaq First North i Stockholm. 
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, +46 8 463 83 00, certifiedadviser@penser.se.

Denna information är sådan information som Sedana Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 mars 2019 kl. 07:00 (CET).

_____________________________________ 

Sedana Medical AB (publ) utvecklar och säljer den medicintekniska produktfamiljen AnaConDa för inhalationssedering av mekaniskt ventilerade patienter på intensivvårdsavdelningar. En större klinisk registreringsstudie pågår för att få läkemedlet IsoConDa® (isofluran) godkänt för inhalationssedering inom intensivvården i Europa.

Sedana Medical har egen försäljning i Norden, Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Spanien samt externa distributörer i delar av övriga Europa, Kanada, Australien, Japan och Sydkorea. Bolaget bedriver forskning och utveckling på Irland, huvudkontoret är baserat i Stockholm, Sverige.

Se alla Pressmeddelanden