Sedana Medical AB:s (publ) meddelar valberednings förslag till ny styrelse inför årsstämman 2018

icke-regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) meddelar idag valberedningens förslag till ny styrelse inför årsstämman 2018. Valberedningen 2017–2018 består av representanter för de fyra största aktieägarna vid utgången av tredje kvartalet 2017 som accepterat att ingå i valberedningen. 

Valberedningen 2017–2018 har haft följande sammansättning:  

 •  Karl Tobieson, ordförande i valberedningen och representant för Linc AB
 •  Sten Gibeck, eget innehav samt styrelsemedlem Sedana Medical AB (publ)
 •  Ola Magnusson, eget innehav samt styrelsemedlem Sedana Medical AB (publ)
 •  Tony McCarthy, representant för Michael Ryan

Inför årsstämman 2018 har valberedningen enats om att föreslå att en ny styrelse enligt följande:

 •  Omval av Thomas Eklund som styrelseordförande
 •  Omval av Sten Gibeck som styrelseledamot
 •  Omval av Bengt Julander som styrelseledamot
 •  Omval av Ola Magnusson som styrelseledamot
 •  Omval av Michael Ryan som styrelseledamot
 •  Nyval av Eva Walde som styrelseledamot

Eva Walde har en lång och bred bakgrund inom läkemedelsindustrin. Eva kommer närmast från en position som VP Commercial Operations på Phadia/ThermoFisher Scientific. Innan dess har Eva haft ledande positioner inom produktledning samt marknad och strategi inom bla. Hoechst, Bristol Myers Squibb, Pfizer och Amgen. Eva driver även sitt eget management konsultbolag. Eva har en civilekonomexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet i Sverige.

Valberedningen föreslår att till ordförande vid årsstämman välja Thomas Eklund.

Valberedningen föreslår ett sammanlagt styrelsearvode om 525 000 kronor varav 225 000 kronor till styrelsens ordförande, 50 000 kronor vardera till Sten Gibeck, Bengt Julander, Ola Magnusson och Michael Ryan samt 100 000 kronor till Eva Walde.

Valberedningen föreslår, i enlighet med styrelsens rekommendation, omval av R3 som revisionsbolag med Christina Kallin Sharpe som huvudansvarig revisor med mandattid till och med årsstämman 2019.

Valberedningen föreslår att arvode till revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt godkänd räkning.

Principer för tillsättande av valberedning samt instruktion till valberedningen
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om att fastställa principer för tillsättande av valberedningen i enlighet med nedan.

Principer för fastställande
Styrelsens ordförande skall - senast vid utgången av tredje kvartalet i Sedana Medicals verksamhetsår varje år – tillse att bolagets röstmässigt tre största aktieägare eller ägargrupper, erbjuds att vardera utse var sin ledamot att ingå i valberedningen. Avstämningen baseras på Euroclear Sweden AB:s aktieägarförteckning (ägargrupperat) per den sista bankdagen i september eller sådant annat underlag som aktieägare eller ägargrupper vid denna tid redovisar som belägg för sitt aktieägande. Där en eller flera aktieägare avstår från att utse ledamot i valberedningen, ska ytterligare en eller flera av de nästföljande aktieägarna i ägarandel erbjudas att utse ledamot i valberedningen. Fler än högst fem ytterligare aktieägare behöver dock inte kontaktas, om inte styrelsens ordförande finner att det finns särskilda skäl därtill. När aktieägare kontaktas med förfrågan om utseende av ledamot i valberedningen skall styrelsens ordförande uppställa erforderliga ordningsregler såsom senaste svarsdag etc.

Valberedningen skall bestå av totalt minst tre ledamöter, inklusive styrelsens ordförande som ingår i valberedningen och är sammankallande till valberedningens första sammanträde.

Valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart de utsetts. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt störste aktieägaren. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot skall dock inte vara valberedningens ordförande. Valberedningen skall inneha sitt mandat till ny valberedning utsetts. Arvode skall inte utgå till valberedningens ledamöter.

Ledamot skall lämna valberedningen om aktieägaren som utsett denne ledamot inte längre har väsentligen samma ägarandel som då ledamoten utsågs. Om valberedningen därefter inte längre har minst tre ledamöter skall styrelsens ordförande verka för att ny ledamot utses enligt de principer som anges ovan. Om ej särskilda skäl föreligger skall dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast mindre förändringar i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman.

Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot i valberedningen.

Valberedningens uppgifter
Valberedningen skall bereda och till årsstämman lämna förslag till:

 •  val av ordförande på stämman
 •  val av styrelsens ordförande respektive ledamöter i bolagets styrelse
 •  val av revisor och i förekommande fall revisorssuppleant
 •  förslag på ersättning till styrelseordförande, styrelseledamöter, revisor samt i förekommande fall utskottsarbete
 •  principer för fastställande av valberedningen

Styrelsen ordförande skall på lämpligt sätt delge valberedningen information om styrelsens kompetensprofil och arbetsformer.

Sammanträden
Valberedningen skall sammanträda när så erfordras för att denna skall kunna fullgöra sina uppgifter, dock minst två gånger årligen. Kallelse till sammanträde utfärdas av valberedningens ordförande (undantag för det första sammanträdet som sammankallas av styrelsens ordförande). Ledamot kan begära att valberedningen skall sammankallas.

Valberedningen är beslutför om minst hälften av ledamöterna deltar. Beslut i ärende får dock inte fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga ledamöter fått tillfälle att delta i ärendets behandling. Som valberedningens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar eller, vid lika röstetal, den mening som biträdes av valberedningens ordförande.

Redogörelse för valberedningens arbete i form av förslag och yttrande från valberedningen skall i god tid innan årsstämma offentliggöras på bolagets hemsida.

Ändringar av dessa instruktioner
Valberedningen skall löpande utvärdera dessa instruktioner och valberedningens arbete och till årsstämman lämna förslag på sådana ändringar av denna instruktion som valberedningen bedömt vara lämpliga.

För ytterligare information, kontakta:
Thomas Eklund, Styrelseordförande, Sedana Medical AB (publ)
Mobil: +46 70 824 20 25

Sedana Medical är noterat på Nasdaq First North.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, +46 8 463 83 00.

Se alla Pressmeddelanden