Sedana Medical AB:s Delårsrapport januari-mars 2023

Regulatorisk

Tillbaka till tillväxt

 

Första kvartalet 2023

  • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 37,8 (33,7) MSEK, motsvarande en ökning med 12% jämfört med motsvarande kvartal 2022. I fasta växelkurser ökade omsättningen med 5%.
  • Bruttovinsten uppgick till 27,5 (23,0) MSEK motsvarande en marginal på 73% (68%).
  • Resultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -10,7 (-16,4) MSEK, motsvarande en EBITDA marginal om -28% (-49%).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -16,3 (-22,1) MSEK, motsvarande en EBIT marginal om -43%          (-66%).
  • Nettoresultat uppgick till -16,1 (-19,0) MSEK och resultatet per aktie före och efter utspädning var -0,16 (-0,19) SEK.
  • Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick vid kvartalets utgång till 560 MSEK jämfört med 608 MSEK vid kvartalets ingång, varav de kortfristiga placeringarna var 309 (0) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7,0 (-27,5) MSEK.
  • I syfte att erhålla bättre räntevillkor har kortfristiga placeringar, sk. deposits, uppgående till -306,2 MSEK gjorts under kvartalet. Kassaflödet från investeringar uppgick därmed till -345,5 (-32,1) MSEK.
  • Totalt kassaflöde uppgick till -353,8 (-60,9) MSEK. Beaktat allokeringen av likvida medel till kortfristiga placeringar uppgick det totala kassaflödet till -47,6 (-60,9) MSEK.

 

VD har ordet

 

Tillbaka till tillväxt och en bra start på 2023

 

Våra tre huvudprioriteringar för 2023 är att få tillbaka Sedana Medical på tillväxtspåret, komma närmare lönsamhet i vår verksamhet utanför USA samt arbeta vidare mot NDA-godkännande i USA. Under första kvartalet 2023 har vi gjort stora framsteg på alla tre områdena.

 

Organisk tillväxt på samtliga direktmarknader

Efter ett turbulent 2022, där efterdyningarna av covid-19-pandemin påverkade marknaderna negativt, har vi en positiv tillväxt på årsbasis på samtliga direktmarknader under första kvartalet.

Försäljningen på vår huvudmarknad Tyskland ökade med 13% (6% i lokal valuta) under första kvartalet, trots färre ventilerade patienter på IVA jämfört med förra året, då IVA fortfarande påverkades av den sista vågen av covid-19-patienter. I genomsnitt var det totala antalet IVA-patienter (både ventilerade och icke-ventilerade patienter) 5% lägre än förra året, medan antalet covid-19-patienter minskade med 74%. Det är positivt att differensen minskade under kvartalet, vilket betyder att vi nu närmar oss mer normala jämförelsesiffror.

Försäljningen på våra övriga direktmarknader; Spanien, Frankrike, Storbritannien, Norden och Benelux, ökade med 61% (52% i lokal valuta), vilket resulterade i det starkaste kvartalet hittills på dessa marknader, inräknat covid-19-perioden. I april fick vi besked från spanska myndigheter att vi erhållit prissättnings- och subventionsgodkännande för Sedaconda (Isofluran) i landet. Under 2023 väntar vi även på MHRA-godkännande i Storbritannien.

På våra distributörsmarknader rapporterar vi däremot en försäljningsnedgång jämfört med föregående år på -39% (-43% i fasta växelkurser). Det kan förklaras i sin helhet av avsaknaden av ordrar från vår distributör i Sydamerika, som fortsätter att arbeta sig igenom de höga lagernivåer som byggdes upp under covid-19. Övriga distributörer visar en högre försäljning jämfört med motsvarande kvartal föregående år och dessutom sekventiell tillväxt för tredje kvartalet i rad. Den negativa effekten från Sydamerika kommer att klinga av efter andra kvartalet i år, eftersom den senaste större ordern från Sydamerika erhölls under andra kvartalet 2022.

Mot lönsamhet i dagens kärnverksamhet

Vi ser fram emot att expandera till USA, som är den marknad som har störst kommersiell potential för Sedana Medical. Vi vill kunna ta detta spännande steg och känna att vi har en stabil grund i form av en lönsam verksamhet utanför USA. Därför strävar vi efter att nå break-even i vår befintliga verksamhet innan vi inleder den kommersiella lanseringen i USA.

Vi har arbetat hårt, och fortsätter att arbeta hårt, för att optimera alla delar av vår kostnadsstruktur, öka effektiviteten i organisationen och bygga upp ett kraftfullt kommersiellt bolag. Det innefattar bland annat prisförhandlingar med nyckelleverantörer, en mer disciplinerad hantering av distributionskostnader, investeringar i mer lönsamma tillväxtmöjligheter och en allmän effektivisering av administrativa funktioner och stabsfunktioner på huvudkontoret. Det totala antalet medarbetare och konsulter har minskat från 107 i slutet av 2021 till 92 i slutet av årets första kvartal. Samtidigt förstärker vi säljorganisationerna på våra nyckelmarknader.

Dessa åtgärder börjar nu synas i resultatet. Bruttomarginalen steg till 73% under kvartalet, en ökning från 68% förra året. Det bör dock noteras att våra prisjusteringar på marknaden får effekt snabbare i vår resultaträkning än kostnadsökningar i försörjningskedjan, som förväntas minska bruttomarginalen något över tid.

EBITDA-förlusten för första kvartalet minskade med 35% jämfört med föregående år och de totala rörelsekostnaderna minskade med 4%, trots ett inflationstryck som påverkar det generella kostnadsläget på samtliga våra huvudmarknader. Samtidigt ökade försäljningskostnadernas andel av de totala rörelsekostnaderna med 2 procentenheter jämfört med föregående år.

USA: fortsatta framsteg inom INSPiRE-ICU-programmet

Under första kvartalet deltog jag i ett möte i Boston där jag hade nöjet att träffa personer från flertalet av våra kliniker i USA-studien, och jag besökte även flera sjukhus. Jag är stolt över att så många av USA:s mest meriterade institutioner deltar i vår studie och arbetar mot målet att kunna erbjuda en behandling som potentiellt kan innebära ett paradigmskifte för amerikanska patienter. Det var väldigt inspirerande att se att teamen är så motiverade och engagerade, och stämningen har ytterligare gynnats av att FDA beviljat vårt utvecklingsprogram Fast Track Designation.

Nya kliniker tillkommer och nya patienter rekryteras till studien, och vi upprepar vårt mål att slutföra rekryteringen i år och – om FDA-granskningen blir framgångsrik – att påbörja lanseringen i början av 2025.

Fortsatt fokus på kommersiella framsteg, kostnadseffektivitet och USA-studien

Jag och mina kollegor håller kvar fokus på våra prioriteringar. Vi kommer att fortsätta att fokusera på kommersiella framsteg på våra nyckelmarknader för att inhalationssedering ska bli standardbehandling på så många intensivvårdskliniker som möjligt. Vi fortsätter arbetet med att effektivisera organisationen och säkerställa att våra investeringar inriktas på lönsamma tillväxtmöjligheter. Och, vi kommer att arbeta hårt för att slutföra INSPiRE-ICU-studien i USA.

2022 var ett turbulent år med flera negativa externa faktorer, men vi har använt tiden till att bygga upp ett starkare och mer välmående Sedana Medical och ser fram emot att se resultaten.

Jag vill ta tillfället i akt och tacka alla aktieägare för ert fortsatta stöd. Ett spännande år ligger framför oss, och vi har fått en bra start.

 

 

Johannes Doll, VD och koncernchef

 

 

Läs hela delårsrapporten på: Delårsrapporter | Sedana Medical

 

Detta dokument har upprättats i en svensk och engelsk version. Vid eventuella avvikelser ska den svenska versionen äga företräde.

 

 

Sedana Medical kommer att hålla en telefonkonferens kl. 13:30 (CET) torsdagen 27 april 2023.

 

Om du önskar delta via webcast, gå in på länken nedan. Via webcasten finns möjlighet att ställa skriftliga frågor. Länk till webcast: Sedana Medical Q1 Report 2023 (financialhearings.com)

 

Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor. Länk till telefonkonferens: Call Access (financialhearings.com)

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Doll, VD, 076-303 66 66
Johan Spetz, CFO, 0730-36 37 89
ir@sedanamedical.com

 

 

Denna information är sådan information som Sedana Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 april 2023 kl.07:00 (CET).

 

 

Om Sedana Medical

Sedana Medical AB (publ) är en pionjär inom medicinteknik och läkemedel med fokus på inhalationssedering för att förbättra patientens liv under och efter sedering. Genom kombinationen av den medicintekniska produkten Sedaconda ACD och läkemedlet Sedaconda (isofluran), tillhandahåller Sedana Medical inhalationssedering för mekaniskt ventilerade patienter i intensivvård.

 

Sedana Medical har direktförsäljning i Benelux, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Norden och Spanien. I andra delar av Europa liksom i Asien, Australien, Kanada och Syd- och Centralamerika arbetar företaget med externa distributörer.

 

Sedana Medical grundades 2005, är noterat på Nasdaq Stockholm (SEDANA) och har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige.

 

Se alla Pressmeddelanden