Sedana Medical AB (publ) publicerar årsredovisning för 2016

icke-regulatorisk

Ett händelserikt år gav en historisk vinst

1 januari – 31 december 2016 i sammandrag, koncernen

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 32 155 TSEK (28 113 TSEK)
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) för perioden uppgick till 994 TSEK (-1 174 TSEK), motsvarande en EBITDA-marginal om 3,1% (-4,2%)
 • Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 618 TSEK (-1 387 TSEK), motsvarande en EBIT-marginal om 1,9% (-4,9%)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 1 286 TSEK (-1 205 TSEK)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 239 TSEK
 • Resultat per aktie* 0.15 SEK (-0,14 SEK)

*beräknat på 8 680 000 aktier

Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess slut

Under räkenskapsåret  

 • Sedana Medical inledde i oktober 2016 arbetet med en större klinisk studie som bildar underlag för att söka läkemedelsgodkännande för IsoConDa® (isofluran), ett flyktigt anestesiläkemedel, på intensivvårdskliniker för inhalationssedering av mekaniskt ventilerade patienter. Den kliniska studien som utförs i Tyskland väntas slutföras under 2018 och en registrering av läkemedlet väntas under slutet av 2019.
 • I november 2016 påbörjade Sedana Medical AB en utredning avseende förutsättningarna för en marknadsnotering av bolagets aktie.
 • I december 2016 slutfördes utvecklingen av nästa generation AnaConDa vilken planeras att lanseras kommersiellt under det första halvåret 2017.

Efter räkenskapsårets slut  

 • Den 1 februari 2017 tillträde Christer Ahlberg som ny VD och koncernchef för Sedana Medical. Christer Ahlberg har lång erfarenhet av ledande positioner samt ett stort internationellt nätverk inom läkemedelsbranschen.
 • Under mars 2017 godkändes AnaConDa i Sydkorea. Detta är det första godkännandet på den asiatiska marknaden.
 • Beslut fattades om fondemission och uppdelning av aktier samt om konvertering till publikt bolag vid extra bolagsstämma den 5 april 2017.  

Kommentarer från VD

2016 är ett historiskt år för oss inom Sedana Medical då vi för första gången nådde ett positivt resultat för verksamheten med ett EBITDA på 994 TSEK. Försäljningen utvecklades också positivt och uppgick till 32 154 TSEK, en ökning med ca 14% jämfört med 2015. Vår testmarknad Tyskland, som svarar för ca 85% av den totala försäljningen i koncernen, fortsätter att leverera och efterfrågan ökar. Idag använder ca 400 intensivvårdskliniker i Tyskland AnaConDa teknologin vilket också inkluderar nästan samtliga universitetskliniker.

Stärkta av denna positiva utveckling initierade vi under sista kvartalet 2016 en studie i Tyskland. Studien kommer att generera en registrering av vårt läkemedel IsoConDa® (isofluran) vid inhalationssedering av intensivvårdspatienter i Europa i slutet av 2019.

För att säkerställa finansiering av vår nya affärsplan med registreringsstudie i Europa, initiering av kliniska studier i USA samt utbyggnad av vår säljorganisation påbörjade vi under hösten 2016 en utredning avseende förutsättningarna för en marknadsnotering av bolagets aktie och en nyemission i samband med denna.

I december 2016 slutfördes utvecklingen, som gjorts helt i egen regi, av nästa generation av AnaConDa teknologin – AnaConDa-S. Denna nya innovation har stora fördelar samt ökar den potentiella marknaden med ca 25% varför den väntas ersätta den nuvarande versionen av AnaConDa helt. Kommersiell lansering av AnaConDa-S sker gradvis med start under kvartal två 2017.

2016 avslutades i ett högt tempo och vi ser med tillförsikt fram emot innevarande år med en lansering av AnaConDa-S och vår påbörjade registreringsstudie. 

För ytterligare information, kontakta:

Christer Ahlberg, VD Sedana Medical AB (publ)

Mobil: +46 (0)70 – 675 33 30, Email: christer.ahlberg@sedanamedical.com 

Maria Engström, CFO Sedana Medical AB (publ)

Mobil: +46 (0)70 674 33 30, Email: maria.engstrom@sedanamedical.com

Se alla Pressmeddelanden