Sedana Medical AB (publ), Delårsrapport kvartal 2, januari-juni 2017

Regulatorisk

Stark försäljningsutveckling och påbörjad registreringsstudie för Europa.

Finansiell sammanfattning april-juni

 • Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till
  9 549 (7 142) KSEK vilket motsvarade en ökning med 34% jämfört med motsvarande period 2016.
 • Resultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 673 (-702) KSEK. Detta motsvarade en EBITDA marginal om 7,1% (-9,8%).
 • Resultat efter av- och nedskrivningar (EBIT) uppgick till 408 (-781) KSEK vilket motsvarade en EBIT marginal om 4,3% (-10,9%).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital uppgick till -1 461
  (-935) KSEK.
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till
  100 738 (852) KSEK. 

Finansiell sammanfattning jan-juni

 • Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till
  19 440 (15 680) KSEK vilket motsvarade en ökning med 24% jämfört med motsvarande period 2016.
 • Resultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 1 081 (438) KSEK. Detta motsvarade en EBITDA marginal om 5,6% (2,8%).
 • Resultat efter av- och nedskrivningar (EBIT) uppgick till 678 (297) KSEK vilket motsvarade en EBIT marginal om 3,5% (1,9%).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital uppgick till -1 183 (-319) KSEK.


Väsentliga händelser under perioden

 • Sedana Medicals aktie noterades på Nasdaq First North handelsplats 21 juni 2017.
 • I juni 2017 gjordes en uppgörelse med Teleflex Medical Inc. vilken innebar att alla befintliga royaltyrättigheter för AnaConDa produkterna löstes. I och med uppgörelsen har Teleflex inga royaltyrättigheter kvar avseende AnaConDa försäljningen. 
 • Beslut fattades om fondemission och uppdelning av aktier samt om konvertering till publikt bolag vid extra bolagsstämma den 5 april.
 • Det kliniska protokollet för registreringsstudien IsoConDa godkännandes av det tyska läkemedelsverket, BfArM samt av etisk kommitté varefter studien gick in i en operativ fas med inkludering av första klinik och patient.
 • Koncernens huvudkontor registrerades i Danderyd.
 • Ett dotterbolag etablerades i Sverige för administration av ett incitamentsprogram i Sedana Medical AB (publ).


Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Första patienten behandlades med AnaConDa i Sydkorea och därmed i Asien.
 • Arbetet med att rekrytera nya kliniker anslutna till registreringsstudien IsoConDa har fortsatt i Tyskland och vi har nu rekryterat fler än hälften av planerat antal. 
 • Övertilldelningsoptionen i IPO nyttjades.
   

VD har ordet

Det var med stolthet hos alla anställda Sedana Medical noterades på Nasdaq First North i Stockholm den 21 juni 2017. Jag vill passa på att tacka alla gamla och nytillkomna aktieägare för deras stöd och tro på oss som bolag.

Noteringen ger oss möjligheten och de finansiella förutsättningarna att förverkliga vår vision; att utveckla inhalationssedering med våra produkter AnaConDa och IsoConDa till en global standardmetod för sedering av mekaniskt ventilerade patienter inom intensivvården. Vi hoppas nå denna ambitiösa vision genom att med AnaConDa-teknologin och läkemedlet IsoConDa (isofluran) erbjuda en lösning som adresserar de problem som dagens intravenösa sederingsläkemedel ger upphov till eller inte löser tillräckligt bra.

Vi har under kvartalet arbetat hårt med noteringen av bolaget men också med våra viktiga strategiska mål där vi fokuserat på följande:

 • Att få terapin Inhalationssedering inom Intensivvården godkänd genom att registrera läkemedlet IsoConDa i Europa. Detta gör vi genom att genomföra en registreringsstudie som nu är initierad i Tyskland med både rekrytering av kliniker och patienter. Vi arbetar intensivt tillsammans med våra partners för att nå denna milstolpe. Vi kommer under de kommande 18 månaderna att lägga stor kraft på att genomföra denna studie framgångsrikt.
 • Det andra strategiska målet är att fortsätta att växa försäljningsmässigt, primärt i Tyskland. Det andra kvartalet visar fortsatt god nettoförsäljningsökning totalt med 34 % jämfört med motsvarande period 2016. Utöver att våra tyska kunder blir fler och att de befintliga köper mer har vår andra marknad Frankrike börjat generera intressant försäljning. Försäljningssiffrorna är blygsamma i förhållande till Tyskland men nya viktiga kliniker har tillkommit under kvartalet, vilket bådar gott inför framtiden. Att vi etablerar oss på fler kliniker i Frankrike är extra glädjande då vi i princip använder oss av samma strategi som vi gjort i Tyskland.

Utöver en positiv försäljningsutveckling i Tyskland och Europa har vi också tagit första steget in i Asien där AnaConDa har lanserats i Sydkorea och de första patienterna har nu genomgått behandling.  Vi har sedan tidigare ingått ett exklusivt avtal med den sydkoreanska distributören DaeSeuk Med Co. Ltd. avseende rättigheter att marknadsföra och sälja AnaConDa. Sydkorea är ett bra referensland för registrering av AnaConDa på andra asiatiska marknader framöver. 

Under kvartalet gjordes en uppgörelse med det amerikanska medicintekniska bolaget Teleflex Medical gällande att slutgiltigt lösa befintliga royaltyupplägg för AnaConDa produkterna. I och med uppgörelsen har vi inga royaltyåtagande längre.

Trots att vi nu satsar hårt och ökar kostnaderna för att kunna växa, visar även årets andra kvartal positivt EBITDA om 0,67 MSEK och 1,1 MSEK för första halvåret, vilket är ett styrkebesked.

Fortsatt försäljningsutveckling ligger väl i linje med våra högt uppsatta tillväxtmål och vi ser fortsatt stark efterfrågan hos många kunder. 

Det första halvåret visar att Sedana Medical är väl positionerat för att leda arbetet med att erbjuda den första kommersiella lösningen för inhalationssedering inom intensivvård, en marknad med en försäljningspotential om 10–20 miljarder kronor årligen.

Christer Ahlberg, VD och koncernchef


För ytterligare information, kontakta:

Christer Ahlberg, VD, Sedana Medical AB

Mob: +46 70 675 33 30

E-post: Christer.ahlberg@sedanamedical.com 

Maria Engström, CFO, Sedana Medical AB

Mob: +46 70 674 33 30

E-post: Maria.engstrom@sedanamedical.com 

Thomas Eklund, styrelseordförande, Sedana Medical AB

Mob: +46 70 824 20 25

E-post: Thomas.eklund@investorab.com 


Pareto Securities är Certified Adviser till Sedana Medical.

Denna information är sådan information som Sedana Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2017 kl. 07.00 (CET).


Sedana Medical i korthet

Sedana Medical är en svensk medicinteknikkoncern som utvecklar, tillverkar och säljer den medicintekniska produkten AnaConDa samt olika tillbehör till denna. AnaConDa bygger på en patenterad egenutvecklad teknologi för förgasning och reflektion av anestesigaser. Produkten säljs till intensivvårdskliniker i flera länder för användning i samband med inhalationssedering av patienter, vilket har många fördelar jämfört med intravenös sedering.

Sedana Medical bedriver egen verksamhet från ett fåtal länder i Europa via dotterbolag och filialer till moderbolaget Sedana Medical AB (publ). Tyskland är i särklass koncernens största marknad med över 85% av den totala omsättningen.

Sedana Medical har startat en klinisk registreringsstudie i Tyskland för godkännande i Europa av läkemedlet IsoConDa (isofluran). IsoConDa skall användas tillsammans med AnaConDa för inhalationssedering inom intensivvård.

I juni 2017 noterades bolagets aktie på Nasdaq First North handelsplats.

Läs delårsrapporten i sin helhet nedan eller på hemsidan www.sedanamedical.com.

Se alla Pressmeddelanden