Sedana Medical AB (publ), Delårsrapport Kvartal 1, 2018. Rekordstark försäljning och ökad marknadsnärvaro

Regulatorisk

Finansiell sammanfattning januari-mars

  •  Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 15 487 (9 892) KSEK vilket motsvarade en ökning med 57% jämfört med motsvarande period 2017.

  •  Resultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -788 (408) KSEK. Detta motsvarade en EBITDA marginal om -5,1% (4,1%).

  •  Resultat efter av- och nedskrivningar (EBIT) uppgick till -1 730 (270) KSEK vilket motsvarade en EBIT marginal om -11,2% (2,7%).
  •  Kassaflödet från den löpande verksamheten före föränd­ringar i rörelsekapital uppgick till -821 (279) KSEK.

  •  Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 79 213 (12 624) KSEK.

Väsentliga händelser under januari-mars

  •  Antalet aktier ökade med 208 000 stycken på grund av nyttjande i optionsprogram 2014/2019.

  •  Peter Sackey tillträdde tjänsten som medicinsk chef den 8 januari 2018.

  •  Sedana Medical AB (publ) öppnar egen försäljnings­verksamhet i Norge och Danmark.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  •  Sedana Medical AB (publ) meddelade att tidsplanen för patientrekryteringen till den pågående fas 3-studien IsoConDa troligen förlängs.

  •  Sedana Medical AB (publ) meddelade rekordstor försäljningsökning under första kvartalet 2018.

VD har ordet

Årets första kvartal är nu avslutat. Vi redovisar en rekordstor försäljningsökning med nästan 60% under första kvartalet 2018 jämfört med motsvarande period 2017, vilket är mer än förväntat. Användningen av inhalationssedering med hjälp av AnaConDa-teknologin sprider sig runt om i Europa, vilket ligger helt i linje med vår strategi. Vår registreringsstudie IsoConDa har dock under perioden stött på vissa utmaningar, vilka vi har goda förhoppningar om att kunna lösa.

Vår vision att utveckla inhalationssedering med IsoConDa och AnaConDa till en global standardmetod för sedering av me­kaniskt ventilerade patienter inom intensivvården står fast. Vi har i första kvartalet 2018 levererat en signifikant bättre försäljningsökningstakt jämfört med vår uttalade ambition att fram till registreringen av IsoConDa i Europa leverera en årlig genomsnittlig försäljningsökning på mer än 20%. Vi ska också leverera ett EBITDA resultat som inte ska vara signifikant negativt, parallellt med att vi bygger upp en större sälj- och marknadsorganisation. Tre år efter registreringen av IsoConDa i Europa är vår ambition att årsomsättningen ska överstiga 500 MSEK och EBITDA marginalen vara cirka 40%.


FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING
 

Det är fortfarande Tyskland som är lokomotivet i vår för­säljningsutveckling. Glädjande är att det både tillkommer nya kliniker, men också att fler befintliga kliniker, som redan idag använder AnaConDa, utökar antalet sängplatser där behandling sker med vår terapi. I Frankrike har vi ökat våra säljresurser vilket ger resultat, närmare 50 kliniker använder vår produkt där. Även i Spanien har användningen ökat under årets första kvartal, om än från låga nivåer. Norden som är vår senaste direktförsäljningsmarknad genererar också nya kliniker. I Norge där vi nyligen anställt en KAM har vi nu 6 kliniker som använder AnaConDa regelbundet. I linje med våra planer så ökar de operativa kostnaderna när vi utvecklar organisationen och ökar vår närvaro på marknaden. Detta har genererat en EBITDA för första kvartalet på -788 KSEK.

Under kvartalet har vi genomfört vårt första globala Advisory Board vid en internationell kongress i Bryssel. Intresset var stort bland världens medicinska specialister inom området och vi hade deltagare från USA, Canada, Belgien, Frankrike och Tyskland. Under samma kongress gjorde vi vår största marknadssatsning någonsin, med utställning och flera sym­posier, med stort intresse från befintliga och blivande kunder.


REGULATORISK OCH MEDICINSK UTVECKLING
 

Den viktigaste uppgiften vi har för de nästkommande åren är att registrera inhalationssedering med vår läkemedelskandi­dat IsoConDa (isofluran) i Europa och sedermera USA.

För att lyckas med det behöver vi slutföra vår kliniska regist­reringsstudie som just nu pågår i Tyskland. Att bedriva kliniska studier inom intensivvård är utmanade och komplext och kräver stor kraft av både sponsor och prövare. Inklusions-takten av nya patienter har dessvärre tillfälligt dragits ned efter en inspektion på en klinik, där man har haft frågor om inklusionsförfarandet för vissa medvetslösa patienter. Vi har nu en pågående dialog med inspektörer och myn­digheter för att lösa det uppkomna problemet så att studien så snart som möjligt kan återgå till det normala igen, vilket är något som alla parter vill. Konsekvensen av den uppkomna situationen är för tidig att estimera, men det troliga är att studiens tidsplan förlängs något. I studien kommer en interim-analys att gö­ras vilken slutligen avgör hur många patienter som behöver delta i studien och därmed när själva studien kan vara slutförd. Vi kan på grund av den uppkomna situationen ännu inte kommu­nicera när interim-analysen skall vara klar. Vi återkommer kring det så snart ny tidplan fastställts.

Arbetet med förberedelserna för en USA registrering av både läkemedel och medicinteknisk produkt pågår och vi står fast vid att vi kommer att ha en plan färdig under 2018 för hur vi ska registrera terapin i USA.

Sammanfattningsvis är jag mycket nöjd med försäljningsutvecklingen av våra produkter samt att fler kliniker börjar använda terapin mer frekvent och att nya tillkommer i flera europeiska länder. Det visar att Sedana Medical är väl positionerat för att leda arbetet med att erbjuda den första kommersiella lösningen för inhalationssedering inom intensivvård, en marknad med en försäljningspotential om 10–20 miljarder kronor årligen.


Christer Ahlberg
,
VD och koncernchef 


För ytterligare information, kontakta:

Christer Ahlberg, VD, Sedana Medical AB

+46 70 675 33 30

Christer.ahlberg@sedanamedical.com 

Maria Engström, CFO, Sedana Medical AB

+46 70 674 33 30

Maria.engstrom@sedanamedical.com 

Thomas Eklund, styrelseordförande, Sedana Medical AB

+46 70 824 20 25

Thomas.eklund@investorab.com 


Sedana Medical är noterat på Nasdaq First North.

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, +46 8 463 83 00.

Denna information är sådan information som Sedana Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 maj 2018 kl. 12.30 (CET).

Se alla Pressmeddelanden