Offentliggörande av prospekt i samband med nyemission och notering av Sedana Medicals aktier på Nasdaq First North

icke-regulatorisk

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET. Sedana Medical AB (publ) (”Sedana Medical” eller ”Bolaget”), ett medicinteknikbolag på väg att även bli ett läkemedelsbolag, offentliggjorde den 31 maj 2017 sin avsikt att genomföra notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North och i samband med detta genomföra en nyemission (”Erbjudandet”). Idag offentliggör Bolaget prospektet för Erbjudandet.

  • Erbjudandet omfattar 5 128 205 nya aktier, motsvarade en utspädning om 31,5 procent.[1]
  • För att täcka eventuell övertilldelning, åtar sig Bolaget att, på begäran av Pareto Securities, emittera ytterligare högst 769 230 nya aktier, motsvarande högst 15 procent av det totala antalet aktier som omfattas av Erbjudandet.
  • Om övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo omfattar Erbjudandet högst 5 897 435 nya aktier, motsvarande en utspädning om 34,5 procent.1 
  • Erbjudandet kommer att genomföras till ett fast pris om 19,50 SEK per aktie, vilket motsvarar ett totalt värde på Bolagets utestående aktier om cirka 206 miljoner SEK före Erbjudandet.[2]
  • Nyemissionen som genomförs som del av Erbjudandet förväntas tillföra Bolaget en emissionslikvid om cirka 100–115 miljoner SEK före transaktionskostnader, beroende på i vilken utsträckning övertilldelningsoptionen utnyttjas. 
  • Erbjudandet är riktat till allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och internationellt.
  • Sedana Medical har ansökt om notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North i Stockholm. Beräknad första dag för handel är den 21 juni 2017 under kortnamnet ”SEDANA” och beräknad likviddag är den 22 juni 2017.
  • Ett prospekt med fullständiga villkor offentliggörs idag den 7 juni 2017 och finns tillgängligt på Sedana Medicals och Pareto Securities hemsida. 
  • Pareto Securities är sole manager och bookrunner, Setterwalls är Bolagets legala rådgivare och Roschier är Pareto Securities legala rådgivare i samband med Erbjudandet.
  • Cornerstone investors, vilka framgår av tabellen nedan, har gentemot Bolaget och Paretos Securities åtagit sig att, under vissa villkor och till samma pris som övriga investerare, förvärva aktier i Erbjudandet. Cornerstone investors har åtagit sig att förvärva aktier i Erbjudandet för sammanlagt 55 miljoner SEK, vilket motsvarar 47,8–55,0 procent av aktierna i Erbjudandet. Intervallet anger cornerstone investors andel i Erbjudandet vid fullt utnyttjad respektive outnyttjad övertilldelningsoption. 
   Teckningsåtaganden (MSEK) Antal aktier Andel i Erbjudandet (%)[3]
HealthInvest Partners AB  15,0  769 230  15,0 % 
Alto Invest SA  15,0  769 230  15,0 % 
Brohuvudet AB  10,0  512 820  10,0 % 
Nyenburgh Holding B.V.  10,0  512 820  10,0 % 
Alfred Berg Kapitalförvaltning AB   5,0   256 410   5,0 % 
Totalsumma 55,0  2 820 510  55,0 % 

Bakgrund till Erbjudandet

Sedana Medical är ett medicinteknikbolag verksamt inom området sedering (behandling med lugnande läkemedel). Bolaget har under lång tid salufört den medicintekniska produkten AnaConDa som för första gången möjliggör terapin inhalationssedering inom intensivvården. Terapin har brett stöd från medicinsk litteratur som visar dess många fördelar gentemot den nuvarande standarden intravenös sedering. På grund av att inget läkemedelsbolag tidigare ansökt om marknadsföringstillstånd för indikationen inhalationssedering inom intensivvård betraktas användning för denna indikation för närvarande som off-label och får därför inte marknadsföras.

Det huvudsakliga syftet med Erbjudandet är att finansiera den pågående kliniska registreringsgrundande studien för Sedana Medicals läkemedelskandidat IsoConDa i Europa. Studien är av non-inferiority-karaktär där studien måste påvisa att IsoConDa (isofluran) inte är sämre än nuvarande behandling med propofol. Studien, vilken omfattar upp till 550 patienter, initierades under fjärde kvartalet 2016 och är beräknad att avslutas under fjärde kvartalet 2018. Syftet med studien är initialt att erhålla marknadsföringstillstånd för IsoConDa i Europa, vilket förväntas ske under fjärde kvartalet 2019. Under förutsättning av att marknadsföringstillstånd erhålls förväntas Sedana Medical som första bolag i världen kunna erbjuda intensivvården en godkänd lösning för inhalationssedering. Vidare planerar Bolaget att använda en del av emissionslikviden för att finansiera kliniska studier och registreringsprocess för IsoConDa och AnaConDa i USA, ett arbete som beräknas påbörjas under 2017.

Sedana Medicals styrelse och ledning anser att Erbjudandet och noteringen utgör ett viktigt steg i Bolagets utveckling och förväntas öka kännedomen hos nuvarande och möjliga partners, kunder och opinionsledare inom medicinteknik och läkemedelsindustrin. Erbjudandet och noteringen bedöms även kunna gynna Sedana Medicals framtida tillväxt genom att förbättra Bolagets tillgång till svenska och internationella kapitalmarknader, vilket i sin tur förväntas stödja Bolagets fortsatta utvecklingsplan och studier. Av dessa skäl har Sedana Medicals styrelse ansökt om att notera Bolagets aktier på Nasdaq First North.

Prospekt och anmälningssedel
Prospekt och anmälningssedel publiceras på Sedana Medicals hemsida www.sedanamedical.se och på Pareto Securities hemsida www.paretosec.se/emissioner. Anmälan kan även göras på Avanzas internettjänst www.avanza.se

Preliminär tidplan

Anmälningsperiod för allmänheten:  8 juni 2017–16 juni 2017 
Anmälningsperiod för institutionella investerare:  8 juni 2017–19 juni 2017 
Besked om tilldelning:  20 juni 2017 
Första dag för handel på Nasdaq First North:  21 juni 2017 
Likviddag:  22 juni 2017 

Kort om marknaden

Sedana Medicals marknad utgörs främst av mekaniskt ventilerade intensivvårdspatienter. Marknaden för sedering av mekaniskt ventilerade intensivvårdspatienter utgörs idag av etablerade läkemedel som ges intravenöst. Den målgrupp som Bolaget fokuserar på är de patienter som ventileras under mer än 24 timmar, en målgrupp som globalt uppgår till mellan två och fyra miljoner patienter per år. Totalt bedömer Bolaget detta till en adresserbar marknad om 10–20 miljarder SEK per år, varav Europa svarar för omkring sex miljarder SEK.

Finansiell översikt och mål 

Bolaget har haft en stark finansiell utveckling de senaste åren och har sedan 2010 vuxit med en genomsnittlig årlig tillväxttakt om cirka 30 procent. Under 2016 uppvisades för första gången i Bolagets historia ett positivt helårsresultat.

Under perioden fram till att ett godkännande av IsoConDa erhållits är Bolagets målsättning att öka omsättningen med i genomsnitt över 20 procent per år och upprätthålla ett rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) som inte är väsentligt negativt, samtidigt som en större försäljnings- och marknadsorganisation byggs upp.

Förutsatt ett godkännande av IsoConDa i Europa i slutet av 2019 är Bolagets målsättning att under 2022 nå en omsättning som överstiger 500 miljoner SEK och en EBITDA-marginal om 40 procent.

    2017-01-01   2016-01-01   2016-01-01   2015-01-01
    2017-03-31   2016-03-31   2016-12-31   2015-12-31
Nettoomsättning, KSEK   9 892   8 538   32 155   28 113
EBITDA   408   1 140   994   -1 175
Rörelseresultat, KSEK   270   1 078   618   -1 387
Periodens resultat, KSEK   -542   1 063   1 286   -1 205
Bruttomarginal (%)   68,4%   71,2%   69,7%   64,7%
EBITDA-marginal (%)   4,1%   13,4%   3,1%   -4,2%
Rörelsemarginal (%)   2,7%   12,6%   1,9%   -4,9%
Kassalikviditet (%)   74,2%    135,2%    80,2%    131,8% 
Soliditet (%)   2,4%   9,5%   5,5%   3,6%
Medelantal heltidsanställda under perioden   16   16   16   11

* Bruttomarginal är definierat som (totala intäkter - kostnad för sålda varor) / totala intäkter.

Rådgivare 

Pareto Securities AB är sole manager och bookrunner i samband med Erbjudandet. Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget och Roschier Advokatbyrå AB är legal rådgivare åt Pareto Securities AB.

För ytterligare information, kontakta:

Christer Ahlberg, VD, Sedana Medical AB

Mob: +46 70 675 33 30

E-post: Christer.ahlberg@sedanamedical.com 

Thomas Eklund, styrelseordförande, Sedana Medical AB

Mob: +46 70 824 20 25

E-post: Thomas.eklund@investorab.com 

Viktig Information

Denna kommunikation är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper. Denna kommunikation lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i denna kommunikation har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA. 

Ett eventuellt erbjudande av de värdepapper som omnämns i denna kommunikation kommer endast att lämnas genom ett prospekt. Denna kommunikation är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt. I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet är denna kommunikation endast avsedd för och riktad till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektdirektivet, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten.

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan, ”försätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.


[1] Utspädningen baseras på det totala antalet utestående aktier efter Erbjudandet, justerat för att de konvertibler och aktieägarlån som avses konverteras till aktier i samband med Erbjudandet konverteras. Sammanlagt resulterar nämnda konverteringar i 2 495 103 nya aktier (konvertibler 1 881 509 och konvertering av aktieägarlån 613 594) vilka kommer att emitteras utöver den nyemission som genomförs i samband med Erbjudandet. Detta ger ett totalt antal utestående aktier efter Erbjudandets slutförande om 16 303 308 eller 17 072 538 vid outnyttjad respektive fullt utnyttjad övertilldelningsoption.

[2] Värderingen är baserad på antalet utestående aktier innan Erbjudandet, justerat för de konvertibler som i samband med Erbjudandet kommer att konverteras till 1 881 509 nya aktier (konverteringskurs 2,50 SEK), vilket totalt ger 10 561 509 aktier före den nyemission som förväntas genomföras i samband Erbjudandet. Värdet av Bolagets utestående aktier före Erbjudandet, men inklusive Bolagets 1 040 000 utestående teckningsoptioner (teckningskurs 2,50 SEK) uppgår till omkring 226 miljoner SEK. Bolaget har därutöver ett utestående aktieägarlån vilket kommer att konverteras till 613 594 nya aktier (till en kurs motsvarande erbjudandepriset) i samband med Erbjudandet, samt ett nytt teckningsoptionsprogram vilket berättigar till teckning av maximalt 310 149 nya aktier till en teckningskurs motsvarande 130 procent av erbjudandepriset.

[3] Exklusive övertilldelningsoptionen. 

Se alla Pressmeddelanden