Kommuniké från Sedana Medical AB:s årsstämma den 16 maj 2023

Regulatorisk

Sedana Medical AB höll under tisdagen den 16 maj 2023 sin årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.sedanamedical.com.

 

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Bolagsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022.

 

Resultatdisposition

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2022 och att bolagets disponibla medel ska balanseras i ny räkning.

 

Ansvarsfrihet

Bolagsstämman beslutade att bevilja envar av de som innehaft positionen som VD eller styrelseledamot under räkenskapsåret 2022 ansvarsfrihet.

 

Styrelse och revisorer

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem (5) ledamöter utan suppleanter och att bolaget ska ha en (1) revisor utan suppleant.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Claus Bjerre, Hilde Furberg, Ola Magnusson, Christoffer Rosenblad och Eva Walde. Som ny styrelseordförande valdes Claus Bjerre. Thomas Eklund hade avböjt omval.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen, för kommande mandatperiod, ska utgå med totalt 1 760 000 kronor, varav 625 000 kronor till styrelsens ordförande och 250 000 kronor vardera till övriga ledamöter utsedda av bolagsstämman. Därutöver ska ersättning till ledamöter i revisionsutskottet utgå med 75 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 30 000 kronor till var och en av de övriga (för närvarande två (2)) ledamöterna i utskottet.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

 

Riktlinjer om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

 

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Genom beslut om nyemission med stöd av bemyndigandet, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, får bolagets aktiekapital inte ökas med ett belopp som överstiger tio (10) procent av aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas för första gången.

_________________

 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Doll, VD, 076-303 66 66
Johan Spetz, CFO, 0730-36 37 89
ir@sedanamedical.com

 

 

 

Om Sedana Medical

Sedana Medical AB (publ) är en pionjär inom medicinteknik och läkemedel med fokus på inhalationssedering för att förbättra patientens liv under och efter sedering. Genom kombinationen av den medicintekniska produkten Sedaconda ACD och läkemedlet Sedaconda (isofluran), tillhandahåller Sedana Medical inhalationssedering för mekaniskt ventilerade patienter i intensivvård.

 

Sedana Medical har direktförsäljning i Benelux, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Norden och Spanien. I andra delar av Europa liksom i Asien, Australien, Kanada och Syd- och Centralamerika arbetar företaget med externa distributörer.

 

Sedana Medical grundades 2005, är noterat på Nasdaq Stockholm (SEDANA) och har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige.

Se alla Pressmeddelanden