Kommuniké från årsstämma i Sedana Medical AB

Regulatorisk

Idag den 10 maj 2021 hölls årsstämma i Sedana Medical AB (publ) (SEDANA: FN Stockholm). I syfte att motverka spridningen av coronaviruset hölls årsstämman endast genom röstning på förhand (s.k. poströstning) i enlighet med tillfälliga lagregler. Stämman beslutade i enlighet med samtliga styrelsens och valberedningens förslag. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman.

Fastställande av resultat- och balansräkning, koncernresultat- och koncernbalansräkning samt beslut om resultatdisposition och ansvarsfrihet

Stämman fastställde resultaträkning och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2020 och beslutade, i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkande, att ansamlade vinstmedel ska balanseras i ny räkning. Stämman beviljade styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Val av styrelse och revisor samt beslut om styrelsesarvoden

Stämman beslutade om omval av Thomas Eklund, Bengt Julander, Ola Magnusson, Christoffer Rosenblad och Eva Walde, samt om nyval av Claus Bjerre, som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Sten Gibeck ställde inte upp för omval. Stämman beslutade vidare om omval av Thomas Eklund som styrelseordförande samt om nyval av Claus Bjerre som vice styrelseordförande. Stämman beslutade slutligen om om omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vilka meddelat att den auktoriserade revisorn Leonard Daun kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade att styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 450 000 kronor till styrelsens ordförande, med 100 000 kronor vardera till Bengt Julander och Ola Magnusson vilka också är större aktieägare i bolaget, med 275 000 kronor till Claus Bjerre samt med 175 000 kronor till var och en av övriga stämmovalda ledamöter. Vidare beslutades att arvode för arbete i styrelsens revisionsutskott ska utgå med 50 000 kronor till dess ordförande och med 25 000 kronor till varje övrig ledamot.

Beslut om ändring av bolagsordningen och uppdelning av aktier (split)

Stämman beslutade om en ändring av bolagsordningen och uppdelning av aktier (s.k. split), varvid § 5 i bolagets bolagsordning kommer att ändras till ”Antalet aktier ska vara lägst 32 000 000 och högst 128 000 000” samt varje befintlig aktie i bolaget kommer att delas upp i fyra nya aktier (uppdelning 4:1). Baserat på antalet aktier i bolaget per dagen för detta pressmeddelande kommer antalet aktier i bolaget att öka från 23 046 740 till 92 186 960, och aktiernas kvotvärde kommer att ändras från 0,10 kronor till 0,025 kronor. Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdagen för uppdelningen av aktier. När avstämningsdagen fastställts kommer det att offentliggöras genom pressmeddelande.

Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Stämman beslutade om ett bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Genom beslut om nyemission med stöd av bemyndigandet, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,  får bolagets aktiekapital inte ökas med ett belopp som överstiger tio procent av aktiekapitalet i bolaget per dagen för årsstämman. Nyemission med stöd av bemyndigandet ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap. 5 § första stycket, sjätte punkten i aktiebolagslagen (2005:551). Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital för finansieringen av verksamheten, att möjliggöra företags- eller produktförvärv samt att möjliggöra en breddning av ägarbasen i bolaget.

Beslut om principer för tillsättande av samt instruktion för valberedningen

Stämman beslutade om antagande av uppdaterade principer för tillsättande av samt instruktion för valberedningen.

Fullständigt beslutsunderlag

För fullständigt beslutsunderlag hänvisas till www.sedanamedical.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Thomas Eklund, styrelseordförande, +46 70 824 20 25
Susanne Andersson, CFO, +46 73 066 89 04

ir@sedanamedical.com

Sedana Medical är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, +46 8 463 83 00, certifiedadviser@penser.se.

Om Sedana Medical

Sedana Medical AB (publ) utvecklar och säljer den medicintekniska produkten AnaConDa för administrering av volatila anestetika. Genom en kombinationsbehandling av AnaConDa och läkemedelskandidaten Sedaconda (isofluran) tillhandahåller Sedana Medical inhalationssedering för mekaniskt ventilerade intensivvårdspatienter. Bolaget har lämnat in en ansökan om marknadsgodkännande i Europa för Sedaconda och räknar med ett godkännande under andra halvåret 2021.

Det finns flera utmaningar, för både patienter och sjukvård med dagens intravenösa standardbehandling, som inhalationssedering löser. Idag beräknas det globalt finnas mellan sju och åtta miljoner patienter som sederas på grund av mekanisk ventilering i intensivvården, jämnt fördelade mellan USA, Europa och Asien. Dessa patienter är i genomsnitt sederade tre till fyra dagar. Sedana Medical uppskattar den totala marknadspotentialen till 20–30 miljarder kronor. Tre år efter marknadsgodkännande i Europa räknar Sedana Medical med en försäljning om 500 miljoner kronor i Europa och en EBITDA-marginal på cirka 40 procent. Bolaget har inlett aktiviteter för att nå marknadsgodkännande i USA år 2024 och även på marknader utanför EU.

Sedana Medical har egen försäljning i Benelux, Frankrike, Norden, Spanien, Storbritannien och Tyskland samt externa distributörer i övriga delar av Europa, Australien, Indien, Israel, Japan, Kanada, Kina, Mexico och Sydkorea. Bolaget grundades 2005, har sitt huvudkontor i Stockholm och bedriver medicinteknisk utveckling på Irland.

Se alla Pressmeddelanden