Kommuniké från årsstämma i Sedana Medical AB (publ)

Regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) ("Bolaget") höll årsstämma den 28 maj 2019 i Stockholm. Stämman beslutade i enlighet med samtliga av styrelsens och valberedningens förslag. Fullständig information om varje beslutsförslag som antogs vid stämman finns tillgängligt på www.sedanamedical.se. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman.  

Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning samt beslut om vinstdisposition och ansvarsfrihet

Stämman fastställde resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2018 och beslutade, i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkande, om att ansamlade vinstmedel skulle balanseras i ny räkning.

Stämman beviljade styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisor  

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med totalt 625 000 kronor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varav 325 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande, 100 000 kronor ska utgå till styrelseledamoten Eva Walde samt 50 000 kronor vardera ska utgå till övriga styrelseledamöter. Stämman beslutade vidare att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Val av styrelse och revisor   

Thomas Eklund, Sten Gibeck, Bengt Julander, Ola Magnusson, Michael Ryan och Eva Walde omvaldes till styrelseledamöter och Thomas Eklund omvaldes till styrelseordförande i Bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Stämman beslutade även att omvälja Christina Kallin Sharpe till revisor och Caroline Ljungberg till revisorssuppleant för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslut om principer för tillsättande av samt instruktioner avseende valberedning

Stämman beslutade att anta principer för tillsättande samt instruktion avseende valberedning.

Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen 

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst sådant antal aktier som sammanlagt inte överstiger 15 procent av totalt antal utestående aktier i Bolaget efter utnyttjande av bemyndigandet, med utgångspunkt i antalet utestående aktier i Bolaget vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas för första gången. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att Bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital för finansieringen av verksamheten, för att genomföra företags- eller produktförvärv och/eller för att möjliggöra en breddning av ägarbasen i Bolaget.

Beslut om incitamentsprogram 2019/2022 för anställda och konsulter genom riktad emission av teckningsoptioner till dotterbolag för efterföljande överlåtelse till deltagarna

Stämman beslutade att anta incitamentsprogram 2019/2022 för anställda och konsulter, inklusive en riktad emission av högst 370 000 teckningsoptioner serie 2019/2022 till Bolagets dotterbolag Sedana Medical Incentive AB för efterföljande överlåtelse till deltagarna i incitamentsprogrammet. Syftet med incitamentsprogrammet är att skapa förutsättningar för att rekrytera och behålla kompetent personal i koncernen och att öka motivationen hos medarbetare samt att stimulera ett ökat intresse för Bolagets verksamhet och resultatutveckling. Vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner serie 2019/2022 kommer Bolagets aktiekapital öka med 37 000 kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christer Ahlberg, VD, Sedana Medical AB
Mobil: +46 70 675 33 30
E-post: christer.ahlberg@sedanamedical.com

Sedana Medical är noterat på Nasdaq First North i Stockholm.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, +46 8 463 83 00, certifiedadviser@penser.se.

_____________________________________ 

Sedana Medical AB (publ) utvecklar och säljer den medicintekniska produktfamiljen AnaConDa för inhalationssedering av mekaniskt ventilerade patienter på intensivvårdsavdelningar. En större klinisk registreringsstudie pågår för att få läkemedlet IsoConDa® (isofluran) godkänt för inhalationssedering inom intensivvården i Europa.

Sedana Medical har egen försäljning i Norden, Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Spanien samt externa distributörer i delar av övriga Europa, Kanada, Australien, Japan och Sydkorea. Bolaget bedriver forskning och utveckling på Irland, huvudkontoret är baserat i Stockholm, Sverige.

Se alla Pressmeddelanden