Kallelse till årsstämma i Sedana Medical AB (publ)

Regulatorisk

Aktieägarna i Sedana Medical AB (publ), org.nr 556670-2519, kallas härmed till årsstämma måndagen den 10 maj 2021. I syfte att motverka spridningen av coronaviruset har bolagets styrelse, i enlighet med 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att stämman ska genomföras helt utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägarna istället ska ges möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning.

Deltagande

Den som önskar utöva sin rösträtt vid årsstämman ska:

 • dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena på avstämningsdagen fredagen den 30 april 2021,

 • dels ha anmält sitt deltagande vid stämman genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken Poströstning nedan, så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast fredagen den 7 maj 2021.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att utöva sin rösträtt vid stämman, låta omregistrera aktierna i eget namn avseende förhållandena på avstämningsdagen fredagen den 30 april 2021 (s.k. rösträttsregistrering). Sådan rösträttsregistrering, som är tillfällig, måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast tisdagen den 4 maj 2021, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste begära rösträttsregistrering hos sin förvaltare.

Poströstning

Bolagets styrelse har, i enlighet med 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att stämman ska genomföras helt utan närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägarna istället ska ges möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning. För att utöva sin rösträtt genom poströstning ska aktieägare senast fredagen den 7 maj 2021 inkomma med sin poströst på något av följande sätt:

 • Elektronisk röstning: Aktieägare som är fysiska personer och som inte avger poströst genom ombud med stöd av fullmakt, kan under minst tre veckor närmast före stämman poströsta elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s webbplats https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy.

 • Röstning via e-post: Röstning kan genomföras genom att fylla i poströstningsformuläret som kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats www.sedanamedical.se och på bolagets kontor under minst tre veckor närmast före stämman, och sedan skicka formuläret med e-post till följande e-postadress: GeneralMeetingService@euroclear.com.

 • Vanlig post: Röstning kan genomföras genom att fylla i poströstningsformuläret som kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats www.sedanamedical.se och på bolagets kontor under minst tre veckor närmast före stämman, och sedan skicka formuläret med post till följande adress: Sedana Medical AB (publ), c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm.

Om aktieägare avger poströst genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Sådan fullmakt ska vara skriftlig, daterad och undertecknad och får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte längre giltighetstid har angivits i fullmakten (dock som längst fem år). Fullmaktsformulär tillhandahålls på begäran och finns även tillgängligt på bolagets webbplats www.sedanamedical.se och på bolagets kontor. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighets­handling biläggas poströstnings­formuläret.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten ogiltig i sin hel­het. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret och på Euroclear Sweden AB:s webbplats, https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy.

För frågor om poströstningsförfarandet kan Euroclear Sweden AB kontaktas på 08-402 91 33.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

 3. Val av en eller två justeringspersoner

 4. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad

 5. Godkännande av dagordning

 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisions­berättelsen

 7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

 8. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

  1. Beslut om ansvarsfrihet för Thomas Eklund i egenskap av styrelseledamot

  2. Beslut om ansvarsfrihet för Sten Gibeck i egenskap av styrelseledamot

  3. Beslut om ansvarsfrihet för Bengt Julander i egenskap av styrelseledamot

  4. Beslut om ansvarsfrihet för Ola Magnusson i egenskap av styrelseledamot

  5. Beslut om ansvarsfrihet för Christoffer Rosenblad i egenskap av styrelseledamot

  6. Beslut om ansvarsfrihet för Eva Walde i egenskap av styrelseledamot

  7. Beslut om ansvarsfrihet för Christer Ahlberg i egenskap av verkställande direktör

 10. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

  1. Fastställande av arvoden åt styrelsens ordförande och övriga ledamöter

  2. Fastställande av arvoden för arbete i styrelsens revisionsutskott

  3. Fastställande av arvode åt revisor

 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter, revisorer och eventuella suppleanter

  1. Fastställande av antalet styrelseledamöter

  2. Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter

 12. Val av styrelse, revisor och eventuella suppleanter

  1. Omval av Thomas Eklund som ordinarie styrelseledamot

  2. Omval av Bengt Julander som ordinarie styrelseledamot

  3. Omval av Ola Magnusson som ordinarie styrelseledamot

  4. Omval av Christoffer Rosenblad som ordinarie styrelseledamot

  5. Omval av Eva Walde som ordinarie styrelseledamot

  6. Nyval av Claus Bjerre som ordinarie styrelseledamot

  7. Omval av Thomas Eklund som styrelseordförande

  8. Nyval av Claus Bjerre som vice styrelseordförande

  9. Omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor

 13. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

 14. Beslut om ändring av bolagsordningen och uppdelning av aktier (split)

 15. Beslut om principer för tillsättande av samt instruktion för valberedningen

 16. Stämmans avslutande

Valberedningens förslag till beslut

Bolagets valberedning består av följande ledamöter:

 • Karl Tobieson, ordförande i valberedningen och utsedd av Linc AB;

 • Thomas Eklund, styrelsens ordförande;

 • Malin Björkmo, utsedd av Handelsbanken Fonder; samt

 • Caroline Sjösten, utsedd av Swedbank Robur Fonder.

Valberedningen har presenterat följande förslag till beslut under punkterna 1, 10–12 och 15 på den föreslagna dagordningen.

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen föreslår att Thomas Eklund utses till ordförande vid stämman eller, vid hans förhinder, att till ordförande utses den som styrelsen anvisar.

Fastställande av arvoden till styrelse och revisor (punkt 10)

Valberedningen föreslår att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, styrelsearvode ska utgå med 450 000 kronor till styrelsens ordförande (tidigare 400 000 kronor), med 100 000 kronor vardera till de föreslagna ledamöterna Bengt Julander och Ola Magnusson vilka också är större aktieägare i bolaget (tidigare 100 000 kronor), med 275 000 kronor för den föreslagna ledamoten Claus Bjerre samt med 175 000 kronor till var och en av övriga stämmovalda ledamöter (tidigare 150 000 kronor). Vidare föreslås att arvode för arbete i styrelsens revisionsutskott ska utgå med 50 000 kronor till dess ordförande (tidigare 25 000 kronor) och med 25 000 kronor till varje övrig ledamot (tidigare 12 500 kronor). Det högre arvodet för Claus Bjerre jämfört med övriga styrelseledamöter som inte är större aktieägare i bolaget motiveras av att Claus Bjerre är bosatt utanför Norden, vilket innebär mertid och merkostnader för resor. Valberedningens förslag innebär sammantaget en ökning av arvoden för arbete i styrelsen och styrelsens utskott om 325 000 kronor (motsvarande en ökning om cirka 31 procent) jämfört med de sammanlagda arvoden som godkändes vid årsstämman 2020, under antagande om att valberedningens förslag till val av styrelse enligt nedan vinner bifall samt att revisionsutskott även fortsättningsvis består av tre ledamöter.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, revisorer och eventuella suppleanter (punkt 11)

Bolagets styrelse består för närvarande av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår att bolagets styrelse även fortsättningsvis ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Bolaget har för närvarande en revisor (ett registrerat revisionsbolag) utan revisorssuppleant. Valberedningen föreslår att bolaget även fortsättningsvis ska ha en revisor utan revisorssuppleant.

Val av styrelse, revisor och eventuella suppleanter (punkt 12)

Bolagets styrelse består för närvarande av ordinarie ledamöterna Thomas Eklund (ordförande), Sten Gibeck, Bengt Julander, Ola Magnusson, Christoffer Rosenblad och Eva Walde. Valberedningen föreslår omval av Thomas Eklund, Bengt Julander, Ola Magnusson, Christoffer Rosenblad och Eva Walde, samt nyval av Claus Bjerre, som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Sten Gibeck har meddelat att han inte ställer upp för omval. Valberedningen föreslår även omval av Thomas Eklund som styrelseordförande samt nyval av Claus Bjerre som vice styrelseordförande.

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Om Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB väljs till revisor kommer den auktoriserade revisorn Leonard Daun att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Om Claus Bjerre

Claus Bjerre, som föreslås som ny styrelseledamot och vice styrelseordförande i bolaget, har lång och bred erfarenhet inom hälsovård och medicinteknik. Claus har tidigare verkat som VD och styrelseledamot i Atos Medical och haft flera ledande befattningar inom Medtech-företaget Coloplast, inklusive President, North America, och Senior Vice President, Emerging Markets. Claus är för närvarande styrelseledamot och vice ordförande i Ellabs styrelse samt senior advisor på KKR & Co, Inc. Claus Bjerre har en M.Sc. från Copenhagen Business School och en MBA i Strategy and Finance från UCLA Anderson School of Management.

Upplysningar om övriga föreslagna styrelseledamöter finns på www.sedanamedical.com.

Beslut om principer för tillsättande av samt instruktion för valberedningen (punkt 15)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om fastställande av principer för tillsättande av och instruktion för valberedningen enligt nedan.

Principer för tillsättande av valberedning

Styrelsens ordförande ska, så snart som möjligt efter utgången av det tredje kvartalet varje år, tillse att bolagets röstmässigt tre största aktieägare eller ägargrupper erbjuds att utse var sin ledamot att ingå i valberedningen. Avstämningen ska baseras på Euroclear Sweden AB:s aktieägarförteckning (ägargrupperat) per den sista bankdagen i september, och/eller sådant annat underlag som aktieägare eller ägargrupper vid denna tid redovisar som belägg för sitt aktieägande. Där en eller flera aktieägare avstår från att utse ledamot i valberedningen, ska rätten att utse ledamot övergå till den därefter röstmässigt största aktieägaren, och så vidare. Fler än högst fem ytterligare aktieägare behöver dock inte kontaktas, om inte styrelsens ordförande finner att det finns särskilda skäl därtill. När aktieägare kontaktas med förfrågan om utseende av ledamot i valberedningen ska styrelsens ordförande uppställa erforderliga ordningsregler såsom senaste svarsdag etc.

Styrelsens ordförande ska kunna delta som adjungerad vid valberedningens sammanträden, och styrelsens ordförande ska sammankalla valberedningens första sammanträde.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart den utsetts. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt störste aktieägaren. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska dock inte vara valberedningens ordförande. Valberedningen ska inneha sitt mandat till dess en ny valberedning utsetts.

Förändringar i valberedningens sammansättning

Om en ägarförändring äger rum bland de till röstetalet största aktieägarna, och en aktieägare som inte tidigare erbjudits möjligheten att utse en ledamot i valberedningen därigenom blir en till röstetalet större aktieägare än någon eller några av de aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen, ska valberedningen, om aktieägaren i fråga framställer önskemål därom, besluta att den ledamot i valberedningen som utsetts av den efter förändringen till röstetalet minsta aktieägaren ska entledigas och ersättas av den ledamot som den nya större aktieägaren utser. Om en nybliven större aktieägare önskar utse en ledamot i valberedningen ska denne anmäla detta till valberedningens ordförande. Anmälan ska innehålla namnet på den person som aktieägaren önskar utse till ledamot i valberedningen. Om inte särskilda skäl föreligger ska emellertid ingen förändring ske i valberedningens sammansättning om ägarförändringen inträffar senare än två månader före årsstämman. Aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna efter sådan tidpunkt ska dock, om ägarförändringen är väsentlig, ha rätt att utse en representant som ska ha rätt att ta del i valberedningens arbete och delta vid valberedningens möten.

En ledamot i valberedningen som önskar frånträda sitt uppdrag i förtid ska anmäla detta till valberedningens ordförande (eller, om det är valberedningens ordförande som ska bytas ut, till styrelsens ordförande). Om en ledamot i valberedningen frånträder sitt uppdrag i förtid, ska den aktieägare som utsett ledamoten erbjudas att utse en ny ledamot. Om denne aktieägare inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, ska dock annan aktieägare tillfrågas i ovan angiven ordning. Utses inte en ny ledamot av tillfrågad aktieägare, ska erbjudande om rätt att utse ledamot i valberedningen gå vidare. Sådant erbjudande ska gå i turordning till de till röstetalet största aktieägarna (dvs. först till den till röstetalet största aktieägare som inte redan utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt, därefter till den till röstetalet näst största aktieägare som inte redan utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt, osv.). Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen är fulltalig. Fler än högst fem ytterligare aktieägare behöver dock inte kontaktas, om inte valberedningens eller styrelsens ordförande (såsom tillämpligt) finner att det finns särskilda skäl därtill.

Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot i valberedningen.

Ändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart som möjligt.

Valberedningens uppgifter

Valberedningen ska bereda och inför årsstämman lämna förslag till:

 • val av ordförande på stämman;

 • fastställande av antalet styrelseledamöter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter;

 • val av styrelseordförande och styrelseledamöter;

 • val av revisor och i förekommande fall revisorssuppleant;

 • fastställande av arvoden till styrelseordförande, övriga styrelseledamöter, revisor samt i förekommande fall för utskottsarbete; samt

 • fastställande av principer för tillsättande av och instruktion för valberedningen.

Valberedningen ska vid beredningen av sitt förslag till val av styrelse och revisor beakta de krav på styrelsens sammansättning som följer av aktiebolagslagen (2005:551) och tillämpliga regler på den marknadsplats där bolaget är noterad. Styrelsens ordförande ska på lämpligt sätt delge valberedningen information om styrelsens kompetensprofil och arbetsformer.

Sammanträden

Valberedningen ska sammanträda när så erfordras för att denna ska kunna fullgöra sina uppgifter, dock minst två gånger årligen. Kallelse till sammanträde utfärdas av valberedningens ordförande (undantag för det första sammanträdet som sammankallas av styrelsens ordförande). Ledamot kan begära att valberedningen ska sammankallas.

Valberedningen är beslutför om minst hälften av ledamöterna deltar. Beslut i ärende får dock inte fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga ledamöter fått tillfälle att delta i ärendets behandling. Som valberedningens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar eller, vid lika röstetal, den mening som biträdes av valberedningens ordförande.

Redogörelse för valberedningens arbete i form av förslag och yttrande från valberedningen ska i god tid innan årsstämma offentliggöras på bolagets hemsida.

Ersättning och utlägg

Inget arvode ska utgå för arbete i valberedningen. Valberedningen och dess ledamöter äger dock rätt till ersättning från bolaget för styrkta och skäliga kostnader som uppkommit för uppdragets utförande.

Giltighetstid och ändringar av dessa instruktioner

Dessa principer för tillsättande av och instruktion för valberedningen ska gälla till dess att bolagsstämman beslutar om annat. Valberedningen ska löpande utvärdera dessa principer för tillsättande av och instruktion för valberedningen och inför årsstämman lämna förslag på sådana eventuella ändringar som valberedningen bedömer vara lämpliga.

Styrelsens förslag till beslut

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2)

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som kommer att upprättas av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt inkomna poströster. Röstlängden kommer även att ha kontrollerats av justeringspersonen eller -personerna.

Val av en eller två justeringspersoner (punkt 3)

Styrelsen föreslår att två justeringspersoner utses och att Caroline Sjösten (företrädande Swedbank Robur Fonder) och Malin Björkmo (företrädande Handelsbanken Fonder) eller, vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen anvisar, utses att justera stämmoprotokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8)

Styrelsen föreslår att bolagets ansamlade vinstmedel ska balanseras i ny räkning och att ingen vinstutdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2020.

Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Genom beslut om nyemission med stöd av bemyndigandet, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, får bolagets aktiekapital inte ökas med ett belopp som överstiger tio (10) procent av aktiekapitalet i bolaget per dagen för årsstämman. Nyemission med stöd av bemyndigandet ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap. 5 § första stycket, sjätte punkten i aktiebolagslagen (2005:551).

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital för finansieringen av verksamheten, att möjliggöra företags- eller produktförvärv samt att möjliggöra en breddning av ägarbasen i bolaget.

Styrelsens ordförande, den verkställande direktören, eller den någon av dem utser, ska äga rätt att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

För giltigt beslut krävs att detta förslag biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om ändring av bolagsordningen och uppdelning av aktier (split) (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen och uppdelning av aktier (split). För beslutet ska följande villkor gälla.

 1. Varje befintlig aktie delas upp i fyra nya aktier (uppdelning 4:1).

 1. Baserat på antalet aktier i bolaget per dagen för detta förslag, kommer antalet aktier i bolaget att öka från 23 046 740 till 92 186 960, och aktiernas kvotvärde kommer att ändras från 0,10 kronor till 0,025 kronor.

 1. För att möjliggöra föreslagen uppdelning av aktier föreslås en ändring av § 5 (Antal aktier) i bolagets bolagsordning, från ”Antalet aktier ska vara lägst 8 000 000 och högst 32 000 000” till ”Antalet aktier ska vara lägst 32 000 000 och högst 128 000 000”.

 1. Styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdagen för uppdelningen av aktier.

Syftet bakom förevarande förslag är att underlätta omsättningen av bolagets aktier.

Styrelsens ordförande, den verkställande direktören, eller den någon av dem utser, ska äga rätt att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket eller för Euroclear Sweden AB:s hantering.

För giltigt beslut krävs att detta förslag biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Antalet aktier och röster

Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 23 046 740. Bolaget innehar inga egna aktier.

Särskilda majoritetskrav

För giltiga beslut enligt punkterna 13 och 14 krävs att förslagen biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Upplysningar på stämman

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på dels bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening. Eftersom stämman kommer att hållas helt utan närvaro av aktieägare, ombud och biträden ska en aktieägares begäran av sådana upplysningar lämnas skriftligen per post till Sedana Medical AB (publ), Vendevägen 89, 182 32 Danderyd eller per e-post till info@sedanamedical.com. Sådan begäran ska vara bolaget tillhanda senast fredagen den 30 april 2021. Begärda upplysningar kommer sedan, förutsatt att bolagets styrelse anser att begärda upplysningar kan lämnas utan väsentlig skada för bolaget, att lämnas genom att senast onsdagen den 5 maj 2021 hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats www.sedanamedical.com. Upplysningarna kommer även att skickas per post eller e-post till den aktieägare som begärt upplysningarna, samt till andra aktieägare som begär det och som uppger sin post eller e-postadress.

Handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse inklusive koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse kommer att finnas tillgängligt hos bolaget med adress Sedana Medical AB (publ), Vendevägen 89, 182 32 Danderyd och på www.sedanamedical.com senast tre veckor före stämman. Övriga handlingar som ska hållas tillgängliga enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga i samma ordning senast två veckor före stämman. Samtliga nämnda handlingar samt denna kallelse kommer även att sändas utan kostnad för mottagaren med post till aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Valberedningens fullständiga förslag till beslut under punkterna 1, 10–12 och 15 på den föreslagna dagordningen, samt styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 2, 3, 8, 13 och 14 på den föreslagna dagordningen, finns intagna i denna kallelse.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med årsstämman, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

*****

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Susanne Andersson, CFO
Mob: +46 73 066 89 04
E-post:
susanne.andersson@sedanamedical.com

Thomas Eklund, styrelseordförande
Mob: +46 70 824 20 25
E-post: 
thomas.eklund@investorab.com

 

Sedana Medical är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, +46 8 463 83 00,
certifiedadviser@penser.se.

Om Sedana Medical

Sedana Medical AB (publ) utvecklar och säljer den medicintekniska produkten AnaConDa för administrering av volatila anestetika. Genom en kombinationsbehandling av AnaConDa och läkemedelskandidaten Sedaconda (isofluran) tillhandahåller Sedana Medical inhalationssedering för mekaniskt ventilerade intensivvårdspatienter. Bolaget har lämnat in en ansökan om marknadsgodkännande i Europa för Sedaconda och räknar med ett godkännande under andra halvåret 2021.

Det finns flera utmaningar, för både patienter och sjukvård med dagens intravenösa standardbehandling, som inhalationssedering löser. Idag beräknas det globalt finnas mellan sju och åtta miljoner patienter som sederas på grund av mekanisk ventilering i intensivvården, jämnt fördelade mellan USA, Europa och Asien. Dessa patienter är i genomsnitt sederade tre till fyra dagar. Sedana Medical uppskattar den totala marknadspotentialen till 20–30 miljarder kronor. Tre år efter marknadsgodkännande i Europa räknar Sedana Medical med en försäljning om 500 miljoner kronor i Europa och en EBITDA-marginal på cirka 40 procent. Bolaget har inlett aktiviteter för att nå marknadsgodkännande i USA år 2024 och även på marknader utanför EU.

Sedana Medical har egen försäljning i Benelux, Frankrike, Norden, Spanien, Storbritannien och Tyskland samt externa distributörer i övriga delar av Europa, Australien, Indien, Israel, Japan, Kanada, Kina, Mexiko och Sydkorea. Bolaget grundades 2005, har sitt huvudkontor i Stockholm och bedriver medicinteknisk utveckling på Irland.

Se alla Pressmeddelanden