Genomförd försäljning av aktier i Sedana Medical AB (publ)

Regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) (”Sedana Medical”) breddar ägandet genom försäljning av befintliga aktier av fyra insynspersoner till Handelsbanken Fonder, Apus Capital, Norron Asset Management och Brohuvudet AB (”Försäljningen”). Försäljningen omfattar totalt 697 835 aktier, motsvarande cirka 63,5 miljoner SEK, och utgör cirka 3,7 procent av de utestående aktierna i Sedana Medical. Försäljningen gjordes till kursen 91 SEK per aktie, vilket motsvarar en rabatt om cirka 3,6 procent jämfört med gårdagens stängningskurs.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER.

Pressmeddelande den 20 september 2018, kl. 08.30 (CET)

Ordförande Thomas Eklund kommenterar:

”Vi ser det som positivt för såväl bolaget som övriga aktieägare att öka det institutionella ägandet i Sedana Medical.”, säger Thomas Eklund.

Försäljningen innebär att styrelseledamöterna Sten Gibeck och Ola Magnusson (genom sitt helägda bolag Magiola Consulting AB) vardera säljer 300 000 respektive 200 000 aktier. Därutöver säljer Ron Farrell, chef för forskning och utveckling, samt Christer Ahlberg, VD, vardera 167 835 respektive 30 000 aktier.

I samband med Försäljningen avser Sten Gibeck att donera 180 000 aktier till fyra av honom närstående personer. Inför Försäljningen konverterade[1] Ola Magnusson 148 000 optioner till aktier vilket innebär att hans nettoförändring av aktier uppgår till -52 000.

Sammantaget kommer ägandet hos de säljande aktieägarna, efter försäljningen, uppgå till följande:

  • Sten Gibeck: 1 605 744 aktier (8,4 procent ägande)
  • Ola Magnusson (privat och genom bolag): 1 355 867 aktier (7,1 procent ägande)
  • Ron Farrell: 731 062 aktier (3,8 procent ägande)
  • Christer Ahlberg: 230 000 aktier (1,2 procent ägande)

Christer Ahlberg, VD, kommer att ingå en 12-månaders lock up för hans kvarvarande aktier. De övriga säljande aktieägarna och mottagarna av de donerade aktierna kommer att ingå en 90-dagars lock up-period för deras kvarvarande aktier.

Rådgivare

Pareto Securities agerade bookrunner i samband med Försäljningen.

För ytterligare information, kontakta:
Christer Ahlberg, VD, Sedana Medical

Mobil: +46 70 675 33 30, E-post: Christer.ahlberg@sedanamedical.com

Thomas Eklund, styrelseordförande, Sedana Medical
Mobil: +46 70 824 20 25, E-post: Thomas.eklund@investorab.com

Sedana Medical är noterat på Nasdaq First North.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, +46 8 463 83 00.

Denna information är sådan information som Sedana Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 september 2018 kl. 08.30 (CET).

______________________

Sedana Medical AB (publ) utvecklar och säljer den medicintekniska produktfamiljen AnaConDa för inhalationssedering av mekaniskt ventilerade patienter på intensivvårdsavdelningar. En större klinisk registreringsstudie pågår för att få läkemedlet IsoConDa® (isofluran) godkänt för inhalationssedering inom intensivvården i Europa.

Sedana Medical har egen försäljning i Norden, Tyskland, Frankrike och Spanien samt externa distributörer i delar av övriga Europa, Kanada, Australien och Sydkorea. Bolaget bedriver forskning och utveckling på Irland, huvudkontoret är baserat i Stockholm, Sverige.


[1] Konverteringen ägde rum den 13 september 2018.

Se alla Pressmeddelanden