Utnyttjande av övertilldelningsoptionen

Regulatorisk

Pareto Securities har meddelat Sedana Medical AB (publ) (”Sedana Medical” eller ”Bolaget”) att övertilldelningsoptionen har utnyttjats till fullo. 

Pressmeddelande den 7 juli 2017

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, HongKong, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

I samband med noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North 21 juni 2017 åtog sig Bolaget att emittera ytterligare 769 230 nya aktier för att täcka eventuell övertilldelning av aktier i erbjudandet.

Pareto Securities har idag, i sin roll som stabiliseringsmanager för Bolagets räkning i erbjudandet, utnyttjat övertilldelningsoptionen till fullo. Bolaget kommer därmed tillföras ytterligare 15 miljoner SEK, vilket medför att Bolaget totalt tillförs 115 miljoner SEK före avdrag för transaktionskostnader.

Ingen stabilisering har skett sedan börsnoteringen och mot bakgrund av den goda kursutvecklingen i Bolagets aktie har Pareto Securities beslutat att avsluta stabiliseringsperioden.

Förklarande beskrivning

En övertilldelningsoption betyder att Bolaget, om efterfrågan på aktier är stor, kan emittera fler aktier än det ursprungliga erbjudandet. I det här fallet innebar övertilldelningsoptionen att Bolaget, i linje med vad som står i

det prospekt som offentliggjordes den 7 juni 2017, emitterat ytterligare 769 230 nya aktier.

Övertilldelningsoptionen utfärdades för att göra en kursstabilisering praktiskt möjlig under de första 30 dagarna efter noteringen av Sedana Medicals aktier. Eftersom kursutvecklingen i Bolagets aktie varit stark och handlas med god marginal till teckningskursen har ingen kursstabilisering behövts och Pareto Securities har idag beslutat att avsluta stabiliseringsperioden.

För ytterligare information, kontakta:

Christer Ahlberg, VD, Sedana Medical AB

Mob: +46 70 675 33 30

E-post: Christer.ahlberg@sedanamedical.com 

Thomas Eklund, styrelseordförande, Sedana Medical AB

Mob: +46 70 824 20 25

E-post: Thomas.eklund@investorab.com 

Denna information är sådan information som Sedana Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 juli 2017 kl. 14.00 (CET).

Om Sedana Medical

Sedana Medical är ett svenskt medicintekniskt företag som grundades 2005 efter att ha förvärvat AnaConDa från Teleflex. AnaConDa-tekniken utvecklades ursprungligen av Louis Gibeck AB, ett ledande företag inom fuktvärmeväxlare. Våra huvudkontor finns i Danderyd utanför Stockholm och i Irland, där vi har vårt FoU-huvudkontor. Vår verksamhet innefattar utveckling, marknadsföring och försäljning av medicintekniska produkter och läkemedelsutveckling för framtida projekt kring AnaConDa. Anaconda-tekniken ger säker och enkel administrering av flyktiga anestesimedel till invasivt ventilerade patienter. Företagets produktsortiment består av AnaConDa och AnaConDa-S med tillbehör.

Viktig Information

Denna kommunikation är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper. Denna kommunikation lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i denna kommunikation har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA. 

Ett eventuellt erbjudande av de värdepapper som omnämns i denna kommunikation kommer endast att lämnas genom ett prospekt. Denna kommunikation är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt. I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet är denna kommunikation endast avsedd för och riktad till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektdirektivet, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten.

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan, ”försätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.

Se alla Pressmeddelanden