Sedana Medicals vd avyttrar aktier – kvarstår som dedikerad långsiktig ägare

icke-regulatorisk

Christer Ahlberg, vd för Sedana Medical AB, har informerat bolaget att han avyttrat 75 000 aktier i Sedana Medical, vilket motsvarar 0,33% av det totala antalet aktier i bolaget och 22,5% av hans totala aktieinnehav. Efter försäljningen äger Christer Ahlberg 259 000 aktier i Sedana Medical.

“Försäljningen görs enbart av privatekonomiska skäl och jag planerar inte att sälja ytterligare aktier under överskådlig tid. Pengarna från försäljningen kommer främst att användas för inköp av en ny bostad. Jag har stor tilltro till våra framtidsutsikter på Sedana Medical och ser fram emot att fortsätta leda bolaget framöver”, säger Christer Ahlberg.

Efter avyttringen äger Christer Ahlberg 259 000 aktier, vilket motsvarar ett ägande om 1,12% av bolaget. Christer Ahlbergs innehav i Sedana Medical har trots avyttringen ökat under året från 200 000 aktier till 259 000 aktier efter utnyttjande av teckningsoptioner tidigare i år.

Försäljningen kommer att rapporteras till Finansinspektionen i enlighet med gällande regelverk.

Den sålda aktieposten har mäklats till en större institutionell ägare som redan har ett betydande innehav i bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christer Ahlberg, vd, Sedana Medical AB
Mobil: +46 70 675 33 30
E-post:
christer.ahlberg@sedanamedical.com

Sedana Medical är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, +46 8 463 83 00,
certifiedadviser@penser.se.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 september 2020 kl. 20.00 (CET).

Om Sedana Medical

Sedana Medical AB (publ) har utvecklat och säljer den medicintekniska produktfamiljen AnaConDa för administrering av volatila anestetika. Genom en kombinationsbehandling av AnaConDa och läkemedelskandidaten IsoConDa (isofluran) tillhandahåller Sedana Medical inhalationssedering för mekaniskt ventilerade intensivvårdspatienter. Bolaget arbetar för att få marknadsgodkännande i Europa för inhalationssedering på intensivvården med läkemedlet IsoConDa® (isofluran) under andra halvåret 2021.

Det finns flera utmaningar för både patienter och sjukvård med dagens intravenösa standardbehandling som inhalationssedering löser. Idag beräknas det finnas mellan sju till åtta miljoner patienter som sederas på grund av mekanisk ventilering i intensivvården globalt, jämnt fördelade mellan regionerna USA, Europa och Asien. Dessa patienter är sederade i genomsnitt tre till fyra dagar. Sedana Medical uppskattar den totala marknadspotentialen till 20–30 miljarder kronor. Tre år efter marknadsgodkännande i Europa räknar Sedana Medical med en försäljning om 500 miljoner kronor i Europa och en EBITDA-marginal på cirka 40 procent. Bolaget har inlett aktiviteter för att nå marknadsgodkännande på andra marknader utanför EU och en process för att få marknadsgodkännande i USA 2024.

Sedana Medical har egen försäljning i Benelux, Norden, Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Spanien, samt externa distributörer i övriga delar av Europa, Australien, Indien, Israel, Japan, Kanada, Kina, Mexico och Sydkorea. Bolaget grundades 2005, har sitt huvudkontor i Stockholm och bedriver medicinteknisk utveckling på Irland.

Se alla Pressmeddelanden