Sedana Medicals valberedning utsedd

Regulatorisk

Enligt principerna för tillsättande av valberedning i Sedana Medical AB (publ) ska valberedningen inför årsstämman 2023 bestå av ledamöter utsedda av de tre största aktieägarna per den 30 september tillsammans med styrelsens ordförande.

Valberedningens sammansättning är nu fastställd och Sedana Medical meddelar idag att valberedningen inför årsstämman 2023 utgörs av:

  • Thomas Eklund, styrelseordförande
  • Karl Tobieson, utsedd av Linc AB
  • Malin Björkmo, utsedd av Handelsbanken Fonder
  • Jan Andersson, utsedd av Swedbank Robur Fonder

Valberedningen representerar tillsammans 29,3 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget per 30 september 2022. Valberedningen ska framlägga förslag till beslut av årsstämman 2023 avseende val av ordförande för stämman, arvode och styrelsens sammansättning, val och arvodering av revisorer samt vid behov förslag till ändringar i instruktionen för valberedningen.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelse till årsstämman 2023 samt på Sedana Medicals hemsida, www.sedanamedical.se.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Sedana Medicals valberedning kan göra det via e-post till info@sedanamedical.com (ämne: Valberedning) eller per post till Sedana Medical AB (publ), Att. Sedana Medicals valberedning, Vendevägen 89, 182 32 Danderyd. Förslag ska vara valberedningen tillhanda senast den 20 mars 2023 för att ingå i kallelse och dagordning för årsstämman.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Doll, vd, 076 - 303 66 66
Johan Spetz, CFO, 0730 - 36 37 89
ir@sedanamedical.com

 

Sedana Medical är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, +46 8 463 83 00, certifiedadviser@penser.se.

Om Sedana Medical

Sedana Medical AB (publ) är en pionjär inom medicinteknik och läkemedel med fokus på inhalationssedering för att förbättra patientens liv under och efter sedering. Genom kombinationen av den medicintekniska produkten Sedaconda ACD och läkemedlet Sedaconda (isofluran), tillhandahåller Sedana Medical inhalationssedering för mekaniskt ventilerade patienter i intensivvård.

Sedana Medical har direktförsäljning i Benelux, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Norden och Spanien. I andra delar av Europa liksom i Asien, Australien, Kanada och Syd- och Centralamerika arbetar företaget med externa distributörer.

Sedana Medical grundades 2005, är noterat på Nasdaq First North Growth Market (SEDANA) och har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige.

Se alla Pressmeddelanden