Sedana Medicals valberedning utsedd

icke-regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) meddelar idag att i enlighet med beslut på årsstämman den 19 maj 2017 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets tre röstmässigt största ägare eller ägargrupper som var och en erbjöds att utse en representant att, tillsammans med styrelsens ordförande, utgöra valberedning. Ett undantag har gjorts och även den fjärde största ägaren har kontaktats då denne ingår i det irländska konsortiet vilken utgör den största ägargruppen. I och med detta består valberedningen nu av fem ledamöter. 

Sedana Medicals valberedning inför årsstämman 2018 utgörs av:

  • Thomas Eklund, styrelseordförande
  • Sten Gibeck, styrelseledamot
  • Karl Tobieson, utsedd av Linc AB
  • Ola Magnusson, styrelseledamot – utsedd av Magiola AB
  • Tony McCarthy, utsedd av Michael Ryan

Valberedningen representerar tillsammans 42,5 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget per 30 september 2017.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2018 framlägga förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden och annan ersättning till styrelseledamöterna samt val och arvodering av revisorer.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Sedana Medicals valberedning kan göra det via e-post till info@sedanamedical.com senast den 31 december 2017.

 

För ytterligare information, kontakta:
Valberedningens ordförande, Karl Tobieson
Telefon: +46 70 935 85 74

e-mail: karl.tobieson@medcap.se 

Pareto Securities är certified advisor till Sedana Medical. 

Se alla Pressmeddelanden