Sedana Medical: Utnyttjande av teckningsoptioner i incitamentsprogram 2017/21

icke-regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) (SEDANA: FN Stockholm) meddelade idag att samtliga teckningsoptioner i bolagets incitamentsprogram 2017/21 har utnyttjats av optionsinnehavarna medförande en ökning av antalet aktier och röster i bolaget med 310 149. Aktiekapitalet ökar som en följd av detta med cirka 31 015 SEK. Sedana Medicals VD, CFO och CMO har genom utnyttjandet ökat sitt ägande i bolaget. Nämnda ledande befattningshavare har även sålt viss del av de tecknade aktierna för att finansiera utnyttjandet och framtida skatteeffekter av försäljningen.

"Genom incitamentsprogrammet har ledningens ägande i Sedana Medical ökat betydligt, vilket känns positivt. De aktieförsäljningar som gjorts i samband med detta har i huvudsak gjorts för att finansiera utnyttjande av teckningsoptionerna och framtida skattebetalningar", sa Thomas Eklund, styrelseordförande i Sedana Medical.

Vid Sedana Medicals årsstämma den 19 maj 2017 beslutades om att inrätta ett incitamentsprogram för bolagets VD, CFO och CMO, inklusive en emission av högst 310 149 teckningsoptioner. Varje teckningsoption gav rätt att teckna en aktie i bolaget för 25,35 kronor under perioden 15 maj 2020 till 31 januari 2021. Samtliga 310 149 teckningsoptioner förvärvades av de ledande befattningshavarna.

Samtliga teckningsoptioner 2017/21 har nu utnyttjats för teckning av aktier, vilket innebär att Sedana Medicals aktiekapital ökar med cirka 31 015 SEK till 2 304 674 SEK och att antalet aktier och röster ökar med 310 149 till 23 046 740 aktier/röster, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 1,35 procent. Sedana Medical har därmed tillförts en emissionslikvid om cirka 7,86 MSEK.

Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna har VD Christer Ahlberg tecknat 184 200 nya aktier, varefter han har sålt 50 200 aktier. Christer Ahlbergs totala aktieinnehav i Sedana Medical har därmed ökat med 134 000 aktier till totalt 334 000 aktier. Sedana Medicals CFO Maria Engström har tecknat 60 782 aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna, varefter hon har sålt 16 658 aktier. Maria Engströms totala aktieinnehav i Sedana Medical har därmed ökat med 44 124 aktier till totalt 47 974 aktier. Sedana Medicals CMO Peter Sackey har slutligen tecknat 65 167 aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna, varefter han har sålt 18 142 aktier. Peter Sackeys totala aktieinnehav i Sedana Medical har därmed ökat med 47 025 aktier till totalt 87 975 aktier. Peter Sackey köpte tidigare i år 40 000 aktier i Sedana Medical.

De ledande befattningshavarna har i samband med aktieförsäljningarna ingått ett s.k. lock-up-åtagande gentemot Pareto Securities AB och därigenom åtagit sig att under 90 dagar inte sälja eller på annat sätt överlåta de återstående tecknade aktierna. De beskrivna transaktionerna kommer vidare att rapporteras till Finansinspektionen i enlighet med gällande regelverk.

Den aktiepost om sammanlagt 85 000 aktier som sålts i samband med utnyttjandet av teckningsoptionerna har mäklats till de institutionella investerarna Handelsbanken Fonder AB och Invium Partners AB i en process hanterad av Pareto Securities AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christer Ahlberg, vd, Sedana Medical AB
Mobil: +46 70 675 33 30
E-post:
christer.ahlberg@sedanamedical.com

Sedana Medical är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, +46 8 463 83 00,
certifiedadviser@penser.se.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 maj 2020 kl. 16.30 (CEST).

Om Sedana Medical

Sedana Medical AB (publ) har utvecklat och säljer den medicintekniska produktfamiljen AnaConDa för inhalationssedering av mekaniskt ventilerade patienter. En större klinisk registreringsstudie pågår för närvarande för att få marknadsgodkännande i Europa för inhalationssedering på intensivvården med läkemedlet IsoConDa® (isofluran). Bolaget räknar med att registreringen av IsoConDa i Europa kommer att äga rum under andra halvåret 2021. Tre år därefter räknar Sedana Medical med en försäljning om 500 miljoner kronor i Europa och en EBITDA-marginal på cirka 40 procent.

Sedana Medicals marknad för kombinationsbehandlingen av AnaConDa och IsoConDa består främst av sedering av mekaniskt ventilerade intensivvårdspatienter. Det finns flera utmaningar för både patienter och sjukvård med dagens intravenösa standardbehandling som inhalationssedering löser. Idag beräknas det finnas mellan sju till åtta miljoner patienter som sederas på grund av mekanisk ventilering i intensivvården globalt, jämnt fördelade mellan regionerna USA, Europa och Asien. Dessa patienter är sederade i genomsnitt tre till fyra dagar. Sedana Medical uppskattar den totala marknadspotentialen till 20–30 miljarder kronor. Bolaget har inlett aktiviteter för att nå marknadsgodkännande på andra marknader utanför EU och en process för att få marknadsgodkännande i USA 2024.

Sedana Medical har egen försäljning i Benelux, Norden, Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Spanien, samt externa distributörer i övriga delar av Europa, Australien, Indien, Japan, Kanada, Kina, Mexico och Sydkorea. Bolaget grundades 2005, har sitt huvudkontor i Stockholm och bedriver medicinteknisk utveckling på Irland.

Se alla Pressmeddelanden