Sedana Medical tillkännager publicering av post-hoc-analys av Sedaconda-studien i Journal of Critical Care

icke-regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) tillkännager publicering av en post-hoc-analys av bolagets registreringsgrundande Sedaconda-studie (SED001) i Journal of Critical Care. Post-hoc-analysen som fokuserade på långtidsresultat påvisade 3.5 fler IVA-fria dagar samt mindre användning av ytterligare sederingsmedel för mekaniskt ventilerade patienter inom intensivvård (IVA) behandlade med isofluran som primärt sederingsmedel, jämfört med patienter som givits propofol som primärt sederingsmedel.

Publikationen med den engelska titeln “ICU- and ventilator-free days with isoflurane or propofol as a primary sedative - A post-hoc analysis of a randomized controlled trial” påvisade att patienter från Sedaconda-studien som behandlades med isofluran som primärt sederingsmedel under 30 dagar från inkludering i studien hade 3.5 fler dagar vid liv och utanför IVA jämfört med patienter som behandlades med propofol som primärt sederingsmedel. Ventilator-fria dagar var numerärt till fördel för isofluran men skillnaden var inte statistiskt signifikant. Patienter behandlade med isofluran hade mindre behov av ytterligare sederingsmedel jämfört med de patienter som fick propofol. I tillägg var behovet av njurersättningsterapi större i gruppen som behandlades med propofol.

 

Dessa resultat bidrog till rekommendationen från National Institute for Health and Care Excellence (NICE) i Storbritannien 2022 av inhalationssedering med hjälp av Sedana Medical’s unika medicintekniska produkt Sedaconda ACD som ett kostnadsbesparande alternativ.

 

“Denna post-hoc-analys bekräftar flera viktiga fördelar med inhalationssedering, framför allt kortare IVA-vistelse och minskat behov av ytterligare sederingsmedel”, säger Peter Sackey, Chief Medical Officer på Sedana Medical. ”Eftersom rekommendationen från NICE baserades på dessa data är det en styrka att resultaten nu genomgått peer-review och publicerats. Resultaten till fördel för isofluran är av stor betydelse för patienter, sjukvårdspersonal och beslutsfattare inom IVA globalt. Minskat behov av ytterligare sederingsmedel innebär att patienterna löper mindre risk för komplikationer kopplat till interaktion mellan olika läkemedel samt doseringsrelaterade komplikationer. Kortare IVA-vistelse innebär snabbare rehabilitering av den kritiskt sjuka patienten och en betydande kostnadsbesparing för sjukvården.”

 

“I dessa tider upplever många av våra sjukhuskunder ökande ekonomiska krav och kämpar med personalbrist. Tack vare inhalationssedering med våra Sedaconda-produkter kan patienter i snitt skrivas ut från IVA flera dagar tidigare, vilket leder till kostnadsbesparingar och effektivare användning av begränsade IVA-resurser”, säger Johannes Doll, vd på Sedana Medical.  

 

De positiva resultaten i denna post-hoc-analys kan adderas till resultaten från Sedaconda-studien (SED001), som låg till grund för bolagets marknadsgodkännande i Europa. Sedaconda-studien inkluderade 301 mekaniskt ventilerade patienter i behov av sedering och påvisade att Sedaconda (isofluran) administrerat via Sedaconda ACD minskar behovet av opioider, möjliggör snabbare och mer förutsägbart uppvaknande, samt medför högre andel spontanandning, jämfört med intravenöst administrerad propofol.  

  

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Doll, VD, 076-303 66 66
Johan Spetz, CFO, 0730-36 37 89
ir@sedanamedical.com

 

 

 

Om Sedana Medical

Sedana Medical AB (publ) är en pionjär inom medicinteknik och läkemedel med fokus på inhalationssedering för att förbättra patientens liv under och efter sedering. Genom kombinationen av den medicintekniska produkten Sedaconda ACD och läkemedlet Sedaconda (isofluran), tillhandahåller Sedana Medical inhalationssedering för mekaniskt ventilerade patienter i intensivvård.

 

Sedana Medical har direktförsäljning i Benelux, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Norden och Spanien. I andra delar av Europa liksom i Asien, Australien, Kanada och Syd- och Centralamerika arbetar företaget med externa distributörer.

 

Sedana Medical grundades 2005, är noterat på Nasdaq Stockholm (SEDANA) och har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige.

Se alla Pressmeddelanden