Sedana Medical publicerar prospekt samt viss ny finansiell information i samband med listbytet till Nasdaq Stockholm

Regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) ("Bolaget" eller "Sedana Medical") meddelade den 19 januari 2023 att Nasdaq Stockholms bolagskommitté beslutat att godkänna Bolagets ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. I samband med listbytet har Bolaget upprättat ett prospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen ("Prospektet"). Prospektet (endast på svenska) finns tillgänglig på Bolagets hemsida.

Offentliggörande av Prospektet

För fullständig information avseende listbytet hänvisas till det Prospekt som har upprättats av Bolaget och som finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.sedanamedical.se).

Prospektet har upprättats som ett förenklat prospekt i enlighet med artikel 14 i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG, i dess ändrade lydelse ("Prospektförordningen"). Finansinspektionen, som är den svenska behöriga myndigheten, har godkänt Prospektet i enlighet med artikel 20 i Prospektförordningen. Finansinspektionen godkänner Prospektet enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i Prospektförordningen. Godkännandet bör inte betraktas som något slags stöd för Bolaget eller stöd för de värdepapper som avses i Prospektet. Finansinspektionen garanterar inte att sakuppgifterna i Prospektet är riktiga eller fullständiga. Varje investerare uppmanas att göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i Bolagets aktier.

Listbytet är inte förenat med något erbjudande av aktier. Bolagets aktier kommer att fortsätta handlas under kortnamn (ticker) SEDANA och ISIN-kod SE0015988373. Aktieägare i Bolaget behöver inte vidta några åtgärder med anledning av listbytet.

Tidplan

Första dag för handel på Nasdaq Stockholm är planerad till 25 januari 2023 och sista dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är planerad till den 24 januari 2023.

Ny finansiell information

I prospektet presenteras viss finansiell information om Sedana Medicals kapitalisering och nettoskuldsättning per den 31 oktober 2022 som inte tidigare har offentliggjorts. Den nya finansiella informationen framgår av tabellerna nedan. Informationen har inte granskats av Bolagets revisor.

Kapitalisering (KSEK)

Totala kortfristiga skulder (31 oktober 2022)

(Avser upplupna kostnader, leverantörsskulder, lönerelaterade skulder och arbetsavgifter samt kortfristig leasingskuld.)

45 029

Mot garanti eller borgen

-

Mot säkerhet

-

Utan garanti/borgen eller säkerhet

45 029


Totala långfristiga skulder (31 oktober 2022)

(Avser långfristiga leasingskulder.)


3 684

Mot garanti eller borgen

-

Mot säkerhet

-

Ej säkerställd/garanterad

3 684

Eget kapital (31 oktober 2022)

1 052 152

Aktiekapital

2 483

Reservfond

344 790

Andra reserver

704 879

Nettoskuldsättning (KSEK)

Nettoskuldsättning (31 oktober 2022)

 

A. Kassa och bank

643 950

B. Andra likvida medel

-

C. Övriga finansiella tillgångar

-

D. Likviditet (A+B+C)

643 950

E. Kortfristiga finansiella skulder (inklusive skuldinstrument, men exklusive den kortfristiga andelen av långfristiga finansiella skulder).

5 059

F. Kortfristig andel av långfristiga finansiella skulder

-

G. Kortfristig finansiell skuldsättning (E + F)

5 059

H. Kortfristig finansiell skuldsättning netto (G – D)

-638 891

I. Långfristiga finansiella skulder (exklusive kortfristig andel och skuldinstrument)

3 684

J. Skuldinstrument

-

K. Långfristiga leverantörsskulder och andra skulder

-

L. Långfristig finansiell skuldsättning (I + J + K)

3 684

M. Total finansiell skuldsättning (H + L)

-635 207

 

Rådgivare

Pareto Securities AB och Advokatfirman Lindahl KB har agerat finansiell respektive legal rådgivare till Sedana Medical i samband med listbytet.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Doll, vd, 076 - 303 66 66
Johan Spetz, CFO, 0730 - 36 37 89
ir@sedanamedical.com

Sedana Medical är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, +46 8 463 83 00, certifiedadviser@penser.se.

 

Om Sedana Medical

Sedana Medical AB (publ) är en pionjär inom medicinteknik och läkemedel med fokus på inhalationssedering för att förbättra patientens liv under och efter sedering. Genom kombinationen av den medicintekniska produkten Sedaconda ACD och läkemedlet Sedaconda (isofluran), tillhandahåller Sedana Medical inhalationssedering för mekaniskt ventilerade patienter i intensivvård.

Sedana Medical har direktförsäljning i Benelux, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Norden och Spanien. I andra delar av Europa liksom i Asien, Australien, Kanada och Syd- och Centralamerika arbetar företaget med externa distributörer.

Sedana Medical grundades 2005, är noterat på Nasdaq First North Growth Market (SEDANA) och har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige.

Se alla Pressmeddelanden