Sedana Medical ABs delårsrapport januari – juni 2022

Regulatorisk

Med bredare kundbas och en stark balansräkning fortsätter vi mot målet att göra vår terapi till standardbehandling.

 Andra kvartalet 2022

 • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 27 (40) MSEK, motsvarande en minskning med 32% jämfört med 2021. I fasta växelkurser minskade omsättningen med 34%. Minskningen beror på en betydande nedgång i antalet ventilerade patienter inom intensivvården.
 • Bruttovinsten uppgick till 19 (26) MSEK motsvarande en marginal på 70% (66%). Den förbättrade marginalen är främst en effekt av en positiv produktmix, prisjusteringar samt minskade fraktkostnader.
 • Resultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -24 (-14) MSEK, motsvarande en EBITDA marginal om -89% (-36%).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -30 (-16) MSEK, motsvarande en EBIT marginal om -111% (-41%).
 • Kvartalets nettoresultat var -11 (-17) MSEK och resultatet per aktie före och efter utspädning var -0,11 (-0,18) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -39 (-12) MSEK.
 • Kassaflödet från investeringar uppgick till -39 (-23) MSEK.
 • Totalt kassaflöde uppgick till -75 (-36) MSEK.
 • Likvida medel vid kvartalets utgång uppgick till 722 MSEK jämfört med 779 MSEK vid kvartalets ingång.

 

Januari-juni 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 61 (85) MSEK, motsvarande en minskning med 28% jämfört med föregående år. I fasta växelkurser minskade omsättningen med 31%. Minskningen beror på en betydande nedgång i antalet ventilerade patienter inom intensivvården.
 • Bruttovinsten uppgick till 42 (55) MSEK motsvarande en marginal på 69% (65%). Den förbättrade marginalen är främst en effekt av lägre fraktkostnader jämfört med första halvåret föregående år.
 • Resultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -40 (-23) MSEK, motsvarande en EBITDA marginal om -67% (-27%).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -52 (-27) MSEK, motsvarande en EBIT marginal om -86% (-32%).
 • Periodens nettoresultat var -30 (-26) MSEK och resultatet per aktie före och efter utspädning var -0,30 (-0,28) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -66 (-25) MSEK.
 • Kassaflödet från investeringar uppgick till -71 (-44) MSEK.
 • Totalt kassaflöde uppgick till -136 (-69) MSEK.
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 722 MSEK jämfört med 836 MSEK vid årets ingång.

 

VD har ordet

Med bredare kundbas och en stark balansräkning fortsätter vi mot målet att göra vår terapi till standardbehandling

Under andra kvartalet inledde vi vårt kliniska program i USA och lanserade vårt läkemedel Sedaconda (isofluran) på flera ytterligare marknader i Europa. Försäljningen påverkades fortsatt av en temporär men markant minskning av vårt marknadssegment. Vi har dock tillräcklig finansiering, i form av likvida medel på 722 MSEK för att genomföra vår strategi, och utsikterna är fortsatt mycket positiva trots tillfälliga utmaningar i marknaden.

Vårt marknadssegment har minskat temporärt, men utsikterna är fortsatt ljusa

Vi ser fortsatt en osedvanlig minskning av vårt marknadssegment i våra huvudsakliga geografiska områden. Minskningen av intuberade och ventilerade patienter på IVA-avdelningarna var ännu större under andra kvartalet än under första kvartalet.

 • Som väntat har antalet covid-19-patienter som kräver intensivvård minskat väsentligt jämfört med förra året.
 • På våra största marknader iakttar man fortfarande hygienåtgärder och arbetar i stor utsträckning hemifrån och därför har samhällsförvärvade infektioner, t.ex. influensa och lunginflammation, legat på låga nivåer.
 • Sjukhusen har fortfarande problem med personalbrist, vilket leder till färre planerade operationer och en minskning av IVA-kapaciteten över lag.

 

Mot bakgrund av den beskrivna dynamiken rapporterar vi en nettoomsättning om 27 MSEK under andra kvartalet, en minskning med 32% jämfört med förra året, vilket kan jämföras med en minskning av marknaden på ca 40-50% (se nedan). Nedgången beror främst på lägre försäljning i Tyskland och Sydamerika. På andra marknader, i synnerhet Spanien, Frankrike och Storbritannien, såg vi en stabil tillväxt med hela 31% trots en utmanande marknad.

Det är svårt att förutsäga när situationen på IVA-avdelningarna kommer att hitta sitt ”nya normala”, men vi vet att de flesta av de externa effekterna är tillfälliga. Förutsatt att det inte kommer någon ny våg av pandemin förväntar vi oss att se en normaliserad marknad från och med 2023. Sedana Medical har den finansiella styrkan som krävs för att klara även en längre tids nedgång om så behövs. Vi är naturligtvis fortsatt övertygade om att inhalationssedering på sikt kommer att bli ny standard på grund av dels övertygande kliniska fördelar jämfört med intravenös sedering, dels attraktiva hälsoekonomiska fördelar för sjukvården.

Positiv underliggande utveckling trots minskad försäljning

Trots försäljningsnedgången under första halvåret i år finns det flera positiva underliggande trender som är betryggande för oss:

Vår försäljning under första halvåret 2022 var 72% högre än för samma period 2019, dvs. före pandemin. Det visar att inhalationssedering har tagit ett stort kliv framåt, trots en minskning av antalet ventilerade patienter på kort sikt. Med godkännandet i Europa och lanseringen av Sedaconda (isofluran) kommer den positiva trenden fortsätta, samt takten öka.

Försäljningsnedgången är sannolikt mindre än minskningen av antalet ventilerade patienter. Baserat på offentligt tillgängliga data och en kundenkät som vi genomförde på vår huvudmarknad Tyskland i mitten på maj beräknar vi att antalet ventilerade patienter på IVA-avdelningar minskade med 40–50% jämfört med förra året. Vår försäljning i Tyskland minskade med ca 30% under samma period. Det är visserligen bara en ögonblicksbild, men det tyder på att de underliggande framstegen när det gäller marknadspenetration kvarstår.

Vi ser fortsatt flera positiva ledande indikatorer. Vi har bland annat i genomsnitt adderat tre nya kunder per vecka under det första halvåret, vi har inte tappat någon av våra 100 största kunder i Tyskland och vi har sålt till fler kunder under första halvåret jämfört med för ett år sedan.

Framsteg i etableringen av inhalationssedering som standardbehandling

Vi nådde under andra kvartalet en viktig milstolpe när vi inledde vårt kliniska program i USA med målet att erhålla NDA-godkännande under 2024. Nya kliniker tillkommer regelbundet och vi är glada över den positiva återkopplingen och entusiasm från deltagande läkare och deras team. Patientrekryteringen går enligt plan, och vi ser fram emot de kommande månaderna.

I Europa lanserade vi Sedaconda (isofluran) på ytterligare marknader. Utöver Tyskland finns läkemedlet nu i Nederländerna, Sverige och Norge. På de återstående marknaderna gör vi framsteg med prissättnings- och subventionsprocesserna, och givet att det inte blir några förseningar från myndigheternas sida, förväntar vi oss lansering på alla våra större marknader under 2022.

Andra kvartalet har också varit fyllt av framgångsrika konferenser och branschevenemang. Intresset är stort, liksom deltagandet i våra evenemang, och allt fler nuvarande och framtida kunder överväger inhalationssedering som en ny möjlig standardbehandling.

Fokus på investeringar för tillväxt och kostnadsöversyn

Trots den turbulenta makromiljön och den tillfälligt minskade marknaden behåller vi fokus på det vi kan kontrollera; att fortsätta med våra initiativ för försäljningstillväxt. Vi har också inlett ett initiativ för att öka kostnadseffektiviteten inom administrativa funktioner och stabsfunktioner för att säkerställa att vi kanaliserar våra investeringar till att öka försäljningstillväxten och kompensera för de tillfälliga utmaningarna i marknaden.

Sist men inte minst vill jag tacka våra aktieägare för deras fortsatta stöd. Vi är glada över att flera av våra 15 största aktieägare ökat sina innehav under andra kvartalet. Det är glädjande att se att ni delar vår tro på inhalationssedering och hur det kan transformera IVA-vården för ventilerade patienter. Vi ser fram emot Sedana Medicals spännande framtid!

Johannes Doll, VD och koncernchef

 

Läs hela delårsrapporten på: sedanamedical.com
Detta dokument har upprättats i en svensk och engelsk version. Vid eventuella avvikelser ska den svenska versionen äga företräde.
 

Sedana Medical kommer att hålla en telefonkonferens kl. 13:30 (CET) torsdagen 21 juli 2022.

För att delta, ring: 08 505 163 86, Pinkod: 7926317#

För fler telefonnummer samt inloggningsuppgifter:

https://financialhearings.com/event/43301
https://tv.streamfabriken.com/sedana-medical-q2-2022

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Doll, VD, +46 76 303 66 66
Johan Spetz, CFO, +46 73 036 37 89
ir@sedanamedical.com

Denna information är sådan information som Sedana Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 juli 2022 kl.07:00 (CET).

Sedana Medical är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, +46 8 463 83 00, certifiedadviser@penser.se.

Om Sedana Medical

Sedana Medical AB (publ) är en pionjär inom medicinteknik och läkemedel med fokus på inhalationssedering för att förbättra patientens liv under och efter sedering. Genom kombinationen av den medicintekniska produkten Sedaconda ACD och läkemedlet Sedaconda (isofluran), tillhandahåller Sedana Medical inhalationssedering för mekaniskt ventilerade patienter i intensivvård.

Sedana Medical har direktförsäljning i Benelux, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Norden och Spanien. I andra delar av Europa liksom i Asien, Australien, Kanada och Syd- och Centralamerika arbetar företaget med externa distributörer.

Sedana Medical grundades 2005, är noterat på Nasdaq First North Growth Market (SEDANA) och har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige.

Se alla Pressmeddelanden