Sedana Medical AB:s Delårsrapport januari-mars 2024

Regulatorisk

Stark start på 2024 med rekordförsäljning under första kvartalet

Första kvartalet 2024

  • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 48,8 (37,8) MSEK, vilket motsvarar en ökning med 29% jämfört med motsvarande kvartal 2023. I fasta växelkurser ökade omsättningen med 28%.
  • Bruttovinsten uppgick till 34,8 (27,5) MSEK motsvarande en marginal på 71% (73%). Minskningen av bruttomarginalen avser främst produktmixeffekter.
  • Resultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,0 (-10,7) MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om -2% (-28%). EBITDA exklusive USA uppgick till 1,6 (-10,1) MSEK för kvartalet vilket motsvarar en marginal om 3% (-27%).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -6,6 (-16,3) MSEK, motsvarande en EBIT-marginal om -13% (-43%).
  • Periodens resultat uppgick till 20,7 (-16,1) MSEK och resultatet per aktie före och efter utspädning var 0,21 (-0,16) SEK. Ökningen beror på ett högre finansnetto jämfört med föregående år. Finansnettot består delvis av orealiserade valutaeffekter på likvida medel placerade i USD men också av erhållen ränta på likvida medel.
  • Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick vid kvartalets utgång till 361 MSEK jämfört med 382 MSEK vid kvartalets ingång, inklusive positiva valutaeffekter om 17,8 MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 8,4 (-7,0) MSEK. Det positiva kassaflödet från den löpande verksamheten beror dels på erhållna räntor om 4,6 MSEK i samband med återbetalda deposits men också på ökade kortfristiga skulder då betalningar av investeringar i USA-studierna gjordes i början av april.
  • Kassaflödet från investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick till -52,1 (-39,3) MSEK och avser främst våra kliniska studier i USA. Inklusive kvartalets återbetalda deposits och föregående års investering i deposits, uppgick kassaflödet från investeringsverksamheten till 103,2 (-345,5) MSEK.
  • Totalt kassaflöde för kvartalet uppgick till 110,3 (-353,8) MSEK. Justerat för återbetalda deposits och gjorda investeringar i deposits uppgick det totala kassaflödet för kvartalet till -45,0 (-47,6) MSEK.

VD har ordet

Stark start på 2024 med rekordförsäljning under första kvartalet

Efter ett framgångsrikt 2023 satte vi upp ambitiösa mål för 2024: att under året nå en rekordhög försäljning, att nå break-even för EBITDA för verksamheten utanför USA och att få topline-data från vårt kliniska program i USA, vilket banar väg för bolagets enskilt största tillväxtmöjligheten framöver. Med rekordförsäljning under första kvartalet, ett EBITDA utanför USA som är i balans och den sista patienten rekryterad i INSPiRE ICU-1 är jag mycket nöjd över att kunna rapportera stora framsteg mot samtliga dessa mål.

Ökad försäljningstillväxt

Vi redovisar en nettoomsättning på 49 MSEK för första kvartalet, vilket är den högsta kvartalsomsättningen i Sedana Medicals historia, inklusive covid-19-perioden. Jämfört med förra året ökade omsättningen med 28%, vilket motsvarar 29% i SEK.

Vår huvudmarknad Tyskland ökade med 17% under kvartalet jämfört med föregående år. Detta trots en minskning med 8% av antalet intensivvårds-patienter. I enlighet med vår investeringsfilosofi att fokusera på lönsamma marknader med god tillväxt utökade vi det tyska säljteamet under 2023. Dessutom har vi fortsatt fokus på att kontinuerligt förbättra effektiviteten i vår säljstyrka och teamet har arbetat hårt för att maximera den tid de tillbringar med våra kunder samt hjälpa dem att identifiera fler patienter som kan få ta del av de övertygande kliniska fördelarna med inhalationssedering. Jag är mycket glad över att denna strategi ger resultat.

Våra övriga direktmarknader fortsätter att uppvisa stark tillväxt och omsättningen ökade med 54% exklusive valutaeffekter. Återigen var Spanien vår främsta tillväxtmotor, tack vare en utökad kundbas, det erhållna pris- och subventionsgodkännandet samt lanseringen av vårt läkemedel Sedaconda (isofluran) under det fjärde kvartalet förra året. Dessutom kan jag rapportera att vi har sett en betydligt snabbare försäljningstillväxt i Storbritannien, efter att ha erhållit MHRA-godkännande i slutet av 2023. Våra direktmarknader utanför Tyskland står nu för 29% av vår totala försäljning och spelar en allt viktigare roll för att uppnå våra övergripande tillväxtmål.

Vår distributörsverksamhet växte med 44% jämfört med föregående år, exklusive valutakurseffekter. En viktig drivkraft var den första ordern från vår största sydamerikanska distributör sedan 2022, värd 1,4 MSEK. Det är värt att påpeka att denna order innebär att man i Mexiko och Colombia nu kommer att ha tillräckliga lager för minst ett år, vilket är i linje med den typiska beställningsrytmen i regionen. Förutom den positiva utvecklingen i Sydamerika såg vi också en tillväxt på cirka 3% från våra övriga distributörspartners.

Ytterligare förbättring av resultatet

Vi fortsätter att kvartal efter kvartal förbättra vårt resultat, vilket understryker vårt fokus på finansiell kontroll och vårt tydliga mål att nå break-even för verksamheten utanför USA under året. Under första kvartalet rapporterar vi en EBITDA-förlust på -1,0 MSEK för koncernen, vilket kan jämföras med en förlust på -10,6 MSEK förra året. För vår verksamhet utanför USA har vi till och med sett ett något positivt EBITDA på 1,6 MSEK, delvis tack vare en positiv valutakurseffekt på 2,3 MSEK.

Den avsevärda förbättringen av resultatet under det senaste året är ett resultat av vår strategi att både driva lönsam tillväxt och samtidigt minska våra rörelsekostnader. De avgörande stegen vi har tagit för att effektivisera vårt huvudkontor och minska kostnaderna för aktiviteter som inte innebär kundkontakt, har gjort det möjligt för oss att genomföra en kraftfull förflyttning av resurser och investeringar mot försäljningsteamen och därmed lönsamma tillväxtmöjligheter på våra huvudmarknader.

Även om vi under andra och tredje kvartalet kan komma att se den typiska säsongsmässiga försäljningsminskningen, som en funktion av lägre beläggning på intensivvårdsavdelningar, är jag stolt över att vi har förbättrat vår EBITDA på ett så anmärkningsvärt sätt då vi för bara 14 månader sedan rapporterade den största EBITDA-förlusten för ett helår i bolagets historia.

Framsteg i USA

Den glädjande utvecklingen i Europa gör oss ännu mer entusiastiska över tillväxtmöjligheterna i USA, där vi uppskattar marknadspotentialen för våra produkter för inhalationssedering till 10–12 miljarder SEK. Denna siffra är ungefär tre gånger större än den sammanlagda marknadspotentialen för våra nuvarande direktmarknader i Europa. Flera faktorer bidrar till denna betydande möjlighet för bolaget, inklusive den större befolkningen, en medicinsk praxis som i större utsträckning innebär intubering av patienter och en attraktiv prisnivå i stort. Vårt erbjudande passar väl in i det amerikanska sjukvårds- och subventionssystemet, och med en betydande positiv inverkan på sjukhusens ekonomi känner vi oss väl positionerade för en framgångsrik lansering i USA.

Vi har precis firat att den sista patienten har rekryterats till INSPiRE-ICU 1 och INSPiRE-ICU-2 har nu 23 patienter kvar. Samtidigt som vi håller på att avsluta rekryteringsperioden pågår redan ett intensivt arbete med att förbereda ansökan om godkännande.

Vår tidslinje avseende USA-lanseringen är oförändrad. Vi arbetar mot en NDA-ansökan under första kvartalet 2025, vilket möjliggör en lansering 2026, förutsatt att FDA behåller sin sedvanliga granskningstid på tio månader. Vi kommer att ansöka om olika fördelar som vi kan ha rätt till baserat på den Fast Track Designation som FDA har beviljat oss. Om utfallet är positivt kan det innebära en tidigareläggning av lansering med flera månader. Det är dock viktigt att notera att FDA kommer att bedöma vår rätt till dessa förmåner först efter vår NDA-ansökan, enligt deras standardprotokoll.

Spännande tider framför oss

Jag är mycket nöjd med de framsteg vi gjort under kvartalet. Även om det är för tidigt för att justera våra finansiella mål för 2024 ger den starka starten på året oss goda möjligheter att nå våra mål. Jag vill tacka hela Sedana Medical-teamet för att återigen ha gjort mer än vad som krävs och levererat ett starkt kvartal, och naturligtvis våra aktieägare för ert fortsatta förtroende och stöd. Med ambitionen att under året nå break-even utanför USA och få positiva topline-data från USA, har 2024 potential att utgöra grunden för en ny trend på Sedana Medicals resa mot ett långsiktigt lönsamt bolag. Jag ser fram emot att fortsatt uppdatera er om våra framsteg.

Johannes Doll, VD och koncernchef

Läs hela delårsrapporten på: Delårsrapporter | Sedana Medical

Detta dokument har upprättats i en svensk och engelsk version. Vid eventuella avvikelser ska den svenska versionen äga företräde.

Sedana Medical kommer att hålla en telefonkonferens kl. 13:30 (CET) torsdag 25 april 2024.

Om du önskar delta via webcast, gå in på länken nedan. Via webcasten finns möjlighet att ställa skriftliga frågor. Länk till webcast: Sedana Medical - Q1 Presentation 2024 - Finwire

För deltagande via telefonkonferens: + 46 850 520 017. Konferens ID: 893 6725 2998.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Doll, VD, 076-303 66 66
Johan Spetz, CFO, 0730-36 37 89
ir@sedanamedical.com

Denna information är sådan information som Sedana Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 april 2024 kl.07:00 (CET).

Om Sedana Medical

Sedana Medical AB (publ) är en pionjär inom medicinteknik och läkemedel med fokus på inhalationssedering för att förbättra patientens liv under och efter sedering. Genom kombinationen av den medicintekniska produkten Sedaconda ACD och läkemedlet Sedaconda (isofluran), tillhandahåller Sedana Medical inhalationssedering för mekaniskt ventilerade patienter i intensivvård.

Sedana Medical har direktförsäljning i Benelux, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Norden och Spanien. I andra delar av Europa liksom i Asien, Australien, Kanada och Syd- och Centralamerika arbetar företaget med externa distributörer.

Sedana Medical grundades 2005, är noterat på Nasdaq Stockholm (SEDANA) och har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige.

Se alla Pressmeddelanden