Sedana Medical AB (publ) i slutlig uppgörelse med Teleflex Medical Incorporation

Regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) (Sedana Medical) har kommit till en uppgörelse med det amerikanska medicintekniska bolaget Teleflex Medical Incorporation (Teleflex) gällande att slutligen lösa befintligt royaltyupplägg för AnaConDa produkterna.

Sedan köpet av AnaConDa teknologin av Teleflex år 2005 har Sedana Medical betalat royalty på försäljningen av AnaConDa produkterna. I samband med denna uppgörelse betalar Sedana Medical ett engångsbelopp om 750 000 USD istället för återstående 1 051 000 USD av royaltybetalningarna, vilket innebär en signifikant besparing.  Därmed är Sedana Medicals alla royalty- och eventuella andra åtaganden med   Teleflex avslutade. Sedana Medical har därmed inga royaltyåtagande till någon part.

”Denna överenskommelse går helt i linje med vår strategi att självständigt utveckla terapin inhalationssedering inom intensivvården och utbyggnaden av vår egen försäljningsorganisation. Vi tar därmed ytterligare ett stort steg mot vår vision att göra inhalationssedering med IsoConDa och AnaConDa till en global standardmetod för sedering av mekaniskt ventilerade patienter inom intensivvården” säger Christer Ahlberg, VD Sedana Medical AB (publ).

Kort om marknaden

Sedana Medicals marknad utgörs främst av mekaniskt ventilerade intensivvårdspatienter. Marknaden för sedering av mekaniskt ventilerade intensivvårdspatienter utgörs idag av etablerade läkemedel som ges intravenöst. Den målgrupp som Bolaget fokuserar på är de patienter som ventileras under mer än 24 timmar, en målgrupp som globalt uppgår till mellan två och fyra miljoner patienter per år. Totalt bedömer Bolaget detta till en adresserbar marknad om 10–20 miljarder SEK per år, varav Europa svarar för omkring sex miljarder SEK.

För ytterligare information, kontakta:

Christer Ahlberg, VD, Sedana Medical AB

Mob: +46 70 675 33 30, E-post: Christer.ahlberg@sedanamedical.com

Pareto Securities är certified advisor till Sedana Medical.

Denna information är sådan information som Sedana Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 juni 2017 kl. 09.00 (CET).

Se alla Pressmeddelanden