Sedana Medical AB (publ) har genomfört en riktad nyemission om cirka 112 miljoner kronor riktad till institutionella investerare

Regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) (”Sedana Medical” eller ”Bolaget”) offentliggör idag att Bolaget framgångsrikt har genomfört en riktad nyemission om cirka 112 miljoner kronor.

Pressmeddelande den 5 juni 2018, kl. 08:00 (CET)

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, HongKong, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Styrelsen för Sedana Medical har, med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 22 maj 2018, och i enlighet med vad som indikerades i Bolagets pressmeddelande den 4 juni 2018, beslutat om en riktad nyemission av 1 728 053 nya aktier till institutionella investerare (”Nyemissionen”). Nyemissionen tecknades av bland andra Handelsbanken Fonder, Norron Asset Management, Alfred Berg Kapitalförvaltning, Swedbank Robur och Cliens Kapitalförvaltning. Investerarna har valts ut på grundval av ett s.k. accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av Bolagets finansiella rådgivare Pareto Securities AB (”Pareto Securities”).

Teckningskursen per ny aktie i Nyemissionen uppgår till 65 kronor och har fastställts genom bookbuilding-förfarandet. Genom Nyemissionen tillförs Sedana Medical 112 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningskursen innebär en rabatt om cirka 3,0 procent jämfört med stängningskursen den 4 juni 2018.

Nettolikviden från Nyemissionen avses i första hand användas för att finansiera inledandet av en registreringsprocess av AnaConDa och IsoConDa i USA samt för att finansiera och accelerera fortsatt kommersialisering i Europa. Styrelsen har beslutat att det nu är en lämplig tidpunkt för att påskynda den amerikanska registreringsprocessen mot bakgrund av det stora intresset som mottagits från USA-baserade Key Opinion Leaders och centra som potentiellt kan ingå i de kliniska studierna.

Intresset för Sedana Medical och vår terapi inhalationssedering för mekaniskt ventilerade patienter inom intensivvård är stort och tillförseln av kapital ökar möjligheterna att snabbare kunna initiera arbetet för att även nå ett marknadsgodkännande i USA samt öka förutsättningarna för en framgångsrik kommersialisering i Europa efter godkännande”, säger Christer Ahlberg, VD på Sedana Medical AB (publ).

Nyemissionen medför en utspädning om cirka 9,1 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Genom Nyemissionen ökar antalet utestående aktier och röster med 1 728 053 från 17 280 538 till 19 008 591. Aktiekapitalet ökar med cirka 172 805,30 kronor från 1 728 053,80 kronor till 1 900 859,10 kronor.

Skälet till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt genom att genomföra en riktad nyemission är att bredda ägarbasen samt att en riktad nyemission innebär lägre kostnader och en snabbare process, vilket sammantaget och med tillräcklig styrka talar för att det ligger i Bolagets och aktieägarnas intresse att göra en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

I syfte att underlätta leverans av aktier till investerarna i samband med Nyemissionen, vilket förväntas ske den 8 juni 2018, har de två huvudägarna Bengt Julander (genom Linc AB) och Sten Gibeck tillsammans lånat ut 1 728 053 aktier till Pareto Securities AB. Aktierna kommer att återlämnas till Linc AB och Sten Gibeck efter det att Nyemissionen registrerats hos Bolagsverket.

I enlighet med vad som indikerades i Bolagets pressmeddelande den 4 juni 2018 har Bengt Julander (genom Linc AB) köpt 80 000 aktier från de tre styrelsemedlemmarna Sten Gibeck, Mike Ryan och Ola Magnusson (genom Magiola Consulting AB). Sten Gibeck och Magiola Consulting AB sålde 20 000 aktier vardera och Mike Ryan sålde 40 000 aktier.

I samband med Nyemissionen har de säljande aktieägarna och övriga i Sedana Medicals styrelse ingått en ny lock-up period om 90 kalenderdagar[1].

Rådgivare

Pareto Securities AB är sole manager och bookrunner i samband med Erbjudandet. Roschier Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget och Pareto Securities AB. Erik Penser Bank AB är certified adviser till Sedana Medical.

För ytterligare information, kontakta:

Christer Ahlberg, VD, Sedana Medical AB
Mobil: +46 70 675 33 30, E-post: Christer.ahlberg@sedanamedical.com

Thomas Eklund, styrelseordförande, Sedana Medical AB
Mobil: +46 70 824 20 25, E-post: Thomas.eklund@investorab.com

Sedana Medical är noterat på Nasdaq First North.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, +46 8 463 83 00.

Denna information är sådan information som Sedana Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 juni 2018 kl. 08:00 (CET).

______________________

Sedana Medical AB (publ) utvecklar och säljer den medicintekniska produktfamiljen AnaConDa för inhalationssedering av mekaniskt ventilerade patienter på intensivvårdsavdelningar. En större klinisk registreringsstudie pågår för att få läkemedlet IsoConDa® (isofluran) godkänt för inhalationssedering inom intensivvården i Europa.

Sedana Medical har egen försäljning i Norden, Tyskland, Frankrike och Spanien samt externa distributörer i delar av övriga Europa, Kanada, Australien och Sydkorea. Bolaget bedriver forskning och utveckling på Irland, huvudkontoret är baserat i Stockholm, Sverige.

Viktig Information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Sedana Medical AB (publ) (”Bolaget”) i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig. I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (”EES”) som har implementerat direktivet 2003/71/EC (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”) får värdepapper som hänvisas till i detta meddelande endast erbjudas (a) till kvalificerade investerare enligt Prospektdirektivets definition; eller (b) under varje annan situation som faller inom artikel 3(2) i Prospektdirektivet.

Detta dokument och informationen häri får inte distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Singapore, Sydafrika eller Sydkorea. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte, och kommer inte att, registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som här omnämns i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av sådana värdepapper i USA.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som här omnämns, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (enligt definitionen i paragraf 86(7) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); eller (ii) ”high net worth entities” som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Inget prospekt kommer att tas fram i samband med ärenden som omnämns i detta pressmeddelande och det finns ingen skyldighet (enligt Prospektdirektivet) att offentliggöra ett sådant prospekt.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya aktier i nyemissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information, vilken inte har verifierats av Pareto Securities (“Manager”). Manager agerar för Bolagets räkning i samband med transaktionen och inte för någon annans räkning. Manager är inte ansvariga gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Informationen i detta meddelande får inte vidarebefordras eller distribueras till någon annan person och får över huvud taget inte reproduceras. Varje vidarebefordran, distribution, reproduktion eller avslöjande av denna information i dess helhet eller i någon del är otillåten. Att inte följa dessa anvisningar kan medföra en överträdelse av Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende nyemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.


[1] Lock-up perioden börjar gälla efter likviddagen i Nyemissionen.

Se alla Pressmeddelanden