Sedana Medical AB (publ), Delårsrapport 3, juli-september 2017: Fortsatt stark försäljningsutveckling och registreringsstudien för Europa enligt plan

Regulatorisk

Finansiell sammanfattning juli-september · Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 10 191 (7 603) KSEK vilket motsvarade en ökning med 34% jämfört med motsvarande period 2016. · Resultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -980 (-381) KSEK. Detta motsvarade en EBITDA marginal om -9,6% (-5,0%). · Resultat efter av- och nedskrivningar (EBIT) uppgick till -2 254 (-511) KSEK vilket motsvarade en EBIT marginal om -22,1% (-6,7%). · Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital uppgick till -1 862 (181) KSEK. · Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 90 156 (1 772) KSEK. Finansiell sammanfattning januari-september · Nettoomsättningen för kvartal 1–3 uppgick till 29 632 (23 283) KSEK vilket motsvarade en ökning med 27% jämfört med motsvarande period 2016. · Resultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 102 (57) KSEK. Detta motsvarade en EBITDA marginal om 0,3% (0,2%). · Resultat efter av- och nedskrivningar (EBIT) uppgick till -1 575 (-215) KSEK vilket motsvarade en EBIT marginal om -5,3% (-0,9%). · Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital uppgick till -3 045(-138) KSEK. 

Väsentliga händelser under perioden

  • Första patienten behandlades med AnaConDa i Sydkorea och därmed i Asien.
  • Arbetet med att rekrytera nya kliniker anslutna till registreringsstudien IsoConDa har fortsatt i Tyskland och vi har nu rekryterat ca hälften av planerat antal kliniker.
  • Övertilldelningsoptionen i IPO nyttjades.

  • Initiering av direktförsäljning till sjukhus i Norden genom rekrytering av egen försäljningspersonal.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Överläkare och docent Peter Sackey rekryterades som medicinsk chef (CMO). Peter Sackey har över tjugo års klinisk erfarenhet som läkare inom anestesi och intensivvård och har senast varit verksam vid Peri-operativ Medicin och Intensivvård på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, Sverige. Peter Sackey är en av de ledande forskarna i världen inom inhalationssedering och var den första att använda AnaConDa inom intensivvård.
  • Samtliga kvarvarande utestående teckningsoptioner i incitamentsprogrammet 2017/2021, vilket initierades i samband med IPO, förvärvades av tillträdande medicinska chefen Peter Sackey.
  • Arbetet med att rekrytera patienter och nya kliniker anslutna till registreringsstudien IsoConDa har fortsatt i Tyskland. 16 kliniker är godkända och ytterligare 2 är nära förestående att godkännas. Vi har ytterligare cirka 10 kliniker under utvärdering och kontraktskrivande.
  • Sedana Medicals distributör i Japan ansökte den 23 november om registrering av den medicintekniska produkten AnaConDa.  

VD har ordet

Det har varit en mycket aktiv sommar och höst för Sedana Medical. Vi har under perioden arbetat aktivt med att stärka vår ledande roll inom inhalationssedering och vår förmåga att genomföra de planer vi har för de kommande åren. Vi har tagit ett steg närmare vår vision att utveckla inhalationssedering med IsoConDa och AnaConDa till en global standardmetod för sedering av mekaniskt ventilerade patienter inom intensivvården.

Vi lever upp till vår, sedan tidigare, uttalade finansiella ambition att fram till registreringen av IsoConDa i Europa leverera en årlig genomsnittlig försäljningsökning på mer än 20% samt ett EBITDA resultat som inte ska vara signifikant negativt, parallellt med att vi bygger upp en större sälj- och marknadsorganisation. Tre år efter registreringen av IsoConDa i Europa är vår ambition att årsomsättningen ska överstiga 500 MSEK och EBITDA marginalen vara cirka 40%.

Tredje kvartalet visar en försäljningstillväxt på 34% jämfört med föregående år. De operativa kostnaderna har ökat under kvartalet vilket ligger i linje med våra planer gällande organisationsutveckling och ökade marknadsaktiviteter. Detta genererar en EBITDA för tredje kvartalet på - 980 KSEK och för de tre första kvartalen + 102 KSEK, vilket följer vår långsiktiga ambition.

Försäljningsutveckling

Efterfrågan på Inhalationssedering och vår produkt AnaConDa fortsätter att öka, framförallt i Tyskland som är vår huvudmarknad. Antalet intensivvårdskliniker som använder AnaConDa aktivt i Tyskland ökar för varje månad och i dagsläget är de fler än 400. Under perioden har vi öppnat upp direktförsäljning i Norden med start i Sverige, där vi redan glädjande fått de första beställningarna. Vi kommer även inom kort att starta upp Finland och Danmark och slutligen Norge från mars 2018.

Våra marknadsaktiviteter under perioden har verkligen bidragit till att öka kännedomen om inhalationssedering och AnaConDa globalt. Vi har deltagit på de största nationella och internationella kongresserna där vi haft utställningar och framförallt arrangerat vetenskapliga symposier med några av de världsledande forskarna inom området. Bland annat deltog vi på SFAR i Paris och ESICM i Wien där våra symposier lockade hundratals förskrivande läkare. Vår plan är att fortsätta lägga resurser på ökad marknadsnärvaro och försäljningsutveckling.

Regulatorisk och Medicinsk utveckling

En avgörande händelse under perioden är rekryteringen av vår nya medicinska chef (CMO Chief Medical Officer) Peter Sackey. Peter har över tjugo års klinisk erfarenhet som överläkare och docent inom anestesi- och intensivvård från Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, Sverige. Peter kommer att ansvara för den pågående kliniska registreringsstudien avseende IsoConDa samt vara ledande i framtagandet av registreringsdossiern i EU samt utvecklingen av vår regulatoriska strategi i USA.

Sammanfattningsvis är jag mycket nöjd med våra insatser under kvartalet och vi är i fas med våra högt uppställda ambitioner både gällande registrerings- och tillväxtmål. 

Årets första tre kvartal visar att Sedana Medical är väl positionerat för att leda arbetet med att erbjuda den första kommersiella lösningen för inhalationssedering inom intensivvård, en marknad med en försäljningspotential om 10–20 miljarder kronor årligen.

Christer Ahlberg, VD och koncernchef

För ytterligare information, kontakta:

Christer Ahlberg, VD, Sedana Medical AB

+46 70 675 33 30

christer.ahlberg@sedanamedical.com 

Maria Engström, CFO, Sedana Medical AB

+46 70 674 33 30

maria.engstrom@sedanamedical.com 

Thomas Eklund, styrelseordförande, Sedana Medical AB

+46 70 824 20 25

thomas.eklund@investorab.com 

Pareto Securities är Certified Adviser till Sedana Medical.

Denna information är sådan information som Sedana Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 november 2017 kl. 07.00 (CET).

Sedana Medical AB (publ) utvecklar och säljer den medicintekniska produktfamiljen AnaConDa för inhalationssedering av mekaniskt ventilerade patienter på intensivvårdsavdelningar. En större klinisk registreringsstudie pågår för att få läkemedlet IsoConDa® (isofluran) godkänt för inhalationssedering inom intensivvården i Europa.

Sedana Medical har egen försäljning i Norden, Tyskland, Frankrike och Spanien samt externa distributörer i delar av övriga Europa, Mellanöstern, Kanada, Australien och Sydkorea. Bolaget bedriver forskning och utveckling på Irland, huvudkontoret är baserat i Stockholm, Sverige.

Se alla Pressmeddelanden