Kommuniké från Sedana Medical:s årsstämma den 22 maj 2024

Regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) höll under onsdagen den 22 maj 2024 sin årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till stämman och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.sedanamedical.com.

 

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023.

 

Resultatdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2023 och att bolagets disponibla medel ska balanseras i ny räkning.

 

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja envar av de som innehaft positionen som styrelseledamot under räkenskapsåret 2023 och verkställande direktör ansvarsfrihet.

 

Styrelse och revisorer

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter och att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

 

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå med 785 000 kronor till styrelsens ordförande, samt med 250 000 kronor till var och en av övriga stämmovalda ledamöter. Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode för arbete i styrelsens revisionsutskott ska utgå med 75 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och med 30 000 kronor till varje övrig ledamot.

 

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

 

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Claus Bjerre, Hilde Furberg och Christoffer Rosenblad samt nyval av Jens Viebke och Donna Haire som ordinarie styrelseledamöter. Som styrelseordförande omvaldes Claus Bjerre.

 

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor.

 

Godkännande av ersättningsrapport

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att fastställa den av styrelsen framtagna ersättningsrapporten.

 

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Genom beslut om nyemission med stöd av bemyndigandet, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, får bolagets aktiekapital inte ökas med ett belopp som överstiger tio procent av aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas för första gången.

 

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

 

LTI 2024

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett prestationsbaserat incitamentsprogram för upp till 25 anställda i Sedana Medical-koncernen. Deltagarna kommer kostnadsfritt att tilldelas upp till högst 1 133 810 prestationsbaserade aktierätter som kan ge deltagarna rätt att förvärva värdepapper i bolaget. En prestationsbaserad aktierätt ger en deltagare i programmet rätt att förvärva upp till en aktie i bolaget till ett pris motsvarande 26,33 kronor, förutsatt att vissa kvalificerande villkor har uppfyllts. Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att ge styrelsen rätt att ingå swap-avtal med tredje part, för att dels säkra vissa kostnader för programmet, dels möjliggöra tilldelning till deltagarna i programmet. Stämman beslutade därutöver, i enlighet med styrelsens förslag, att emittera högst 1 490 053 teckningsoptioner för att säkra bolagets förpliktelser enligt dessa swap-avtal och/eller för överlåtelse till deltagarna.

 

_________________

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Doll, VD, 076-303 66 66
Johan Spetz, CFO, 073-036 37 89
ir@sedanamedical.com

 

Om Sedana Medical

Sedana Medical AB (publ) är en pionjär inom medicinteknik och läkemedel med fokus på inhalationssedering för att förbättra patientens liv under och efter sedering. Genom kombinationen av den medicintekniska produkten Sedaconda ACD och läkemedlet Sedaconda (isofluran), tillhandahåller Sedana Medical inhalationssedering för mekaniskt ventilerade patienter i intensivvård.

 

Sedana Medical har direktförsäljning i Benelux, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Norden och Spanien. I andra delar av Europa liksom i Asien, Australien, Kanada och Syd- och Centralamerika arbetar företaget med externa distributörer.

 

Sedana Medical grundades 2005, är noterat på Nasdaq Stockholm (SEDANA) och har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige.

 

Se alla Pressmeddelanden