Kommuniké från årsstämma i Sedana Medical

Regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) (”Sedana Medical” eller "Bolaget") höll idag den 19 maj 2020 årsstämma i Stockholm. Stämman beslutade i enlighet med samtliga av styrelsens och valberedningens förslag. Fullständig information om varje beslutsförslag som antogs vid stämman finns tillgängligt på www.sedanamedical.se. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman.

Fastställande av resultat- och balansräkning, koncernresultat- och koncernbalansräkning samt beslut om resultatdisposition och ansvarsfrihet

Stämman fastställde resultaträkning och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2019 och beslutade, i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkande, att ansamlade vinstmedel ska balanseras i ny räkning.

Stämman beviljade styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisor 

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 1 000 000 kronor, varav 400 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande, 100 000 kronor ska utgå till vardera av ledamöterna Sten Gibeck, Bengt Julander och Ola Magnusson (vilka också är större aktieägare i bolaget), samt 150 000 kronor ska utgå till övriga stämmovalda styrelseledamöter. Stämman beslutade även att arvode för arbete i styrelsens revisionsutskott, som är under inrättande, ska utgå med 25 000 kronor till dess ordförande och med 12 500 kronor till varje övrig ledamot samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Val av styrelse och revisor 

Stämman beslutade om omval av Thomas Eklund, Sten Gibeck, Bengt Julander, Ola Magnusson och Eva Walde samt om nyval av Christoffer Rosenblad till ordinarie styrelseledamöter i Sedana Medical för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Thomas Eklund omvaldes även till styrelseordförande.

Stämman beslutade om nyval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med den auktoriserade revisorn Leonard Daun som huvudansvarig revisor.

Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 10 procent av antalet utestående aktier i Bolaget per dagen för årsstämman. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap. 5 § första stycket, sjätte punkten i aktiebolagslagen (2005:551). Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att Bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital för finansieringen av verksamheten, att möjliggöra företags- eller produktförvärv samt att möjliggöra en breddning av ägarbasen i bolaget.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade om ändring av § 1, § 6, § 7 och § 9 i Bolagets bolagsordning.

Ändringen i § 1 är av redaktionell karaktär och har föranletts av ändringar i aktiebolagslagen. Ändringen i § 6 innebär borttagande av möjligheten att ha styrelsesuppleanter. Ändringen i § 7 är av redaktionell karaktär och innebär ett tillägg av att till revisor även kan utses ett registrerat revisionsbolag. Ändringarna i § 9 innebär borttagande text om förutsättningar för deltagande vid bolagsstämma och har föranletts av kommande ändring av vissa regler avseende avstämningsdagar i aktiebolagslagen.

Beslut om incitamentsprogram 2020/2023 för medarbetare genom riktad emission av teckningsoptioner till dotterbolag för efterföljande överlåtelse till deltagare

Stämman beslutade att anta incitamentsprogram 2020/2023 för medarbetare, inklusive en riktad emission av högst 325 000 teckningsoptioner serie 2020/2023 till Bolagets dotterbolag Sedana Medical Incentive AB för efterföljande överlåtelse till deltagare i incitamentsprogrammet. Syftet med incitamentsprogrammet är att skapa förutsättningar för att rekrytera och behålla kompetent personal i koncernen och att öka motivationen hos medarbetare samt att stimulera ett ökat intresse för Bolagets verksamhet och resultatutveckling. Under antagande om utnyttjande av samtliga teckningsoptioner serie 2020/2023 kommer Bolagets aktiekapital att öka

med 32 500 kronor, och antalet aktier och röster i Bolaget kommer att öka med 325 000, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 1,39 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget (baserat på befintligt antal aktier och röster utan hänsyn tagen till utestående teckningsoptioner).

Beslut om incitamentsprogram 2020/2024 för nuvarande och nytillkomna medarbetare genom riktad emission av teckningsoptioner till dotterbolag för efterföljande överlåtelse till deltagare

Stämman beslutade att anta incitamentsprogram 2020/2024 för nuvarande och nytillkomna medarbetare, inklusive en riktad emission av högst 360 000 teckningsoptioner serie 2020/2024 till Bolagets dotterbolag Sedana Medical Incentive AB för efterföljande överlåtelse till deltagare i incitamentsprogrammet. Incitamentsprogrammet är avsett för såväl nuvarande medarbetare som medarbetare som tillträder anställning eller uppdrag i Bolagets koncern under perioden 21 maj 2020–31 januari 2021. Syftet med incitamentsprogrammet är detsamma som för incitamentsprogram 2020/2023. Under antagande om utnyttjande av samtliga teckningsoptioner serie 2020/2024 kommer Bolagets aktiekapital att öka med 36 000 kronor, och antalet aktier och röster i Bolaget kommer att öka med 360 000, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 1,54 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget (baserat på befintligt antal aktier och röster utan hänsyn tagen till utestående teckningsoptioner).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Thomas Eklund, styrelseordförande
Mobil: +46 70 824 20 25
E-post:
thomas.eklund@investorab.com

Sedana Medical är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, +46 8 463 83 00,
certifiedadviser@penser.se.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 maj 2020 kl. 17:00 (CEST).

Om Sedana Medical

Sedana Medical AB (publ) har utvecklat och säljer den medicintekniska produktfamiljen AnaConDa för inhalationssedering av mekaniskt ventilerade patienter. En större klinisk registreringsstudie pågår för närvarande för att få marknadsgodkännande i Europa för inhalationssedering på intensivvården med läkemedlet IsoConDa® (isofluran). Bolaget räknar med att registreringen av IsoConDa i Europa kommer att äga rum under andra halvåret 2021. Tre år därefter räknar Sedana Medical med en försäljning om 500 miljoner kronor i Europa och en EBITDA-marginal på cirka 40 procent.

Sedana Medicals marknad för kombinationsbehandlingen av AnaConDa och IsoConDa består främst av sedering av mekaniskt ventilerade intensivvårdspatienter. Det finns flera utmaningar för både patienter och sjukvård med dagens intravenösa standardbehandling som inhalationssedering löser. Idag beräknas det finnas mellan sju till åtta miljoner patienter som sederas på grund av mekanisk ventilering i intensivvården globalt, jämnt fördelade mellan regionerna USA, Europa och Asien. Dessa patienter är sederade i genomsnitt tre till fyra dagar. Sedana Medical uppskattar den totala marknadspotentialen till 20–30 miljarder kronor. Bolaget har inlett aktiviteter för att nå marknadsgodkännande på andra marknader utanför EU och en process för att få marknadsgodkännande i USA 2024.

Sedana Medical har egen försäljning i Benelux, Norden, Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Spanien, samt externa distributörer i övriga delar av Europa, Australien, Indien, Japan, Kanada, Kina, Mexico och Sydkorea. Bolaget grundades 2005, har sitt huvudkontor i Stockholm och bedriver medicinteknisk utveckling på Irland.

Se alla Pressmeddelanden