Kommuniké från årsstämma i Sedana Medical AB (publ)

Regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) höll årsstämma den 22 maj 2018 i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning samt beslut om vinstdisposition och ansvarsfrihet  

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Stämman beslutade att balansera bolagets ansamlade vinstmedel i ny räkning och att inte besluta om någon utdelning för föregående räkenskapsår.

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under föregående räkenskapsår.

Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisor  

Stämman beslutade att arvoden till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska uppgå till sammanlagt 525 000 kronor varav 225 000 kronor till styrelsens ordförande, 50 000 kronor vardera till de föreslagna ledamöterna Sten Gibeck, Bengt Julander, Ola Magnusson och Michael Ryan samt 100 000 kronor till den föreslagna ledamoten Eva Walde. Stämman beslutade även att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Val av styrelse och revisor  

Stämman beslutade att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter och att ett registrerat revisionsbolag skulle utses till revisor. Omvaldes Thomas Eklund, Sten Gibeck, Bengt Julander, Ola Magnusson och Michael Ryan samt nyvaldes Eva Walde till ordinarie styrelseledamöter i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Omvaldes vidare Thomas Eklund till styrelsens ordförande intill slutet av nästa årsstämma.

Omvaldes revisionsbolaget R3 KB till bolagets revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma.

Beslut om principer för tillsättande av samt instruktioner avseende valberedning 

Stämman beslutade att anta principer för tillsättande av samt instruktioner avseende valberedning i enlighet med valberedningens förslag.

Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen  

Stämman beslutade om ett bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier som sammanlagt inte överstiger 15 procent av totalt antal utestående aktier efter utnyttjande av bemyndigandet. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap. 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital för finansieringen av verksamheten, företags- eller produktförvärv samt att möjliggöra en breddning av ägarbasen i bolaget.

För ytterligare information, kontakta:

Christer Ahlberg, VD, Sedana Medical AB

+46 70 675 33 30

Christer.ahlberg@sedanamedical.com 

Maria Engström, CFO, Sedana Medical AB

+46 70 674 33 30

Maria.engstrom@sedanamedical.com 

Thomas Eklund, styrelseordförande, Sedana Medical AB

+46 70 824 20 25

Thomas.eklund@investorab.com 

Sedana Medical är noterat på Nasdaq First North.

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, +46 8 463 83 00.

Denna information är sådan information som Sedana Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First North Rulebook. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 maj 2018 kl. 18.00 (CET).

Se alla Pressmeddelanden