Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2017

icke-regulatorisk

Ett händelserikt kvartal med positiv försäljningsutveckling

1 januari – 31 mars 2017 i sammandrag, koncernen

 • Nettoomsättningen uppgick till 9 891 (8 538) KSEK, motsvarade en ökning med 16% jämfört med motsvarande period 2016
 • Resultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 408 (1 139) KSEK, motsvarade en EBITDA marginal om 4,1% (13,4%)
 • Resultat efter av- och nedskrivningar (EBIT) uppgick till 270 (1 078) KSEK, motsvarade en EBIT marginal om 2,7% (12,6%)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital uppgick till 279 (616) KSEK
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 12 624 (1 762) KSEK 

Väsentliga händelser under perioden

 • Den 1 februari 2017 tillträde Christer Ahlberg som ny VD för Sedana Medical koncernen
 • Under mars 2017 godkändes AnaConDa i Sydkorea vilket är det första godkännandet på den asiatiska marknaden
 • Den nya egenutvecklade produkten Anaconda-S lanserades under kvartalet

Väsentliga händelser efter perioden

 • Beslut fattades om fondemission och uppdelning av aktier samt om konvertering till publikt bolag vid extra bolagsstämma den 5 april
 • Första patienten inkluderades i registreringsstudien avseende IsoConDa
 • Koncernens huvudkontor registrerades i Danderyd
 • Ett dotterbolag etablerades i Sverige för administration av ett incitamentsprogram i Sedana Medical AB (publ)

Sedana Medical i korthet

Sedana Medical är en svensk medicinteknikkoncern som utvecklar, tillverkar och säljer den medicintekniska produktfamiljen AnaConDa vilken bygger på en egenutvecklad teknologi för förgasning och reflektion av anestesigaser. Produkten säljs till bland annat intensivvårdskliniker i flera länder globalt för användning i samband med sedering av patienter.

Sedana Medical bedriver egen verksamhet från ett fåtal länder i Europa via dotterbolag och filialer till moderbolaget Sedana Medical AB (publ). Tyskland är i särklass koncernens största marknad med över 85% av den totala omsättningen. Sedana Medical har startat en klinisk registreringsstudie i Tyskland för godkännande i Europa av läkemedlet IsoConDa (isofluran). IsoConDa skall användas tillsammans med AnaConDa för inhalationssedering inom intensivvård. Den kliniska studien beräknas vara slutförd under 2018.

Kommentarer från VD

Sedana Medicals vision är att utveckla inhalationssedering med våra produkter AnaConDa och IsoConDa till en global standardmetod för sedering av mekaniskt ventilerade patienter inom intensivvården. Vi hoppas nå denna ambitiösa vision genom att med AnaConDa-teknologin och läkemedlet IsoConDa (isofluran) erbjuda en lösning som adresserar de problem som dagens intravenösa sederingsläkemedel ger upphov till eller inte löser tillräckligt bra. Under första kvartalet 2017 har vi tagit ett stort steg närmare den visionen. 

För att klara vår ambitionsnivå har bolaget under kvartalet initierat arbetet med en börsnotering på Nasdaq First North. Som ett led i detta arbete har jag anställts som ny VD i februari i år. Även vår CFO, Maria Engström, tillträdde under samma period. Kapitaltillskottet från börsintroduktionen skall primärt användas till att finansiera arbetet med registreringsdokumentationen och de kliniska studier i EU och USA för vårt blivande läkemedel IsoConDa som är nödvändiga för att uppnå marknadsföringstillstånd.

Operativt har första kvartalet 2017 varit mycket händelserikt:

Vi arrangerade vårt första ”Investigator Meeting” i Tyskland med de läkare som skall ingå i den strategiskt mycket viktiga kliniska studien av vår läkemedelskandidat IsoConDa (isofluran). Studien genomförs på ett 20-tal intensivvårdskliniker runtom i Tyskland och kommer att omfatta totalt upp till 550 patienter. När studien är slutförd och vi erhåller marknadsföringsgodkännande kommer Sedana Medical som första bolag i världen kunna erbjuda intensivvården en godkänd lösning för inhalationssedering.

Vi lanserade den nyutvecklade och nyligen godkända produkten AnaConDa-S. AnaConDa-S är en vidareutveckling av AnaConDa och är utformad på ett sätt som gör att många fler patienter, även de med lägre lungkapacitet, kan sederas vilket inte var möjligt med den äldre modellen. AnaConDa-S breddar vår målgrupp med omkring 25 procent och gensvaret från vården har varit mycket positivt. 

I början av året tog vi det första steget in på den asiatiska marknaden genom godkännandet av AnaConDa i Sydkorea och ett avtal med återförsäljare i Sydkorea har nu upprättats. 

Koncernens försäljningsutveckling har varit mycket god under de senaste åren och detta fortsatte också under första kvartalet 2017 då vi uppvisade en försäljningsökning om 16 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Detta trots en stark jämförelseperiod. EBITDA resultatet var återigen positivt och uppgick för årets första kvartal till 0,45 MSEK trots att vi har haft ökade operativa kostnader i samband med den planerade börsnoteringen samt rekrytering av ny VD och CFO. Försäljningsutvecklingen ligger väl i linje med våra högt uppsatta tillväxtmål och vi ser

2|12

fortsatt stark efterfrågan hos många kunder. 

Jag har med stort intresse följt Sedana Medicals målmedvetna arbete med att utveckla nästa generation läkemedel för sedering. Som nytillträdd VD känns det mycket inspirerande att få leda koncernen in i en ny fas där många års målmedvetet utvecklings- och försäljningsarbete övergår till att dokumentera och etablera en ny behandlingsstandard på en marknad med en potential om 10 – 20 miljarder kronor årligen. Etableringen av inhalationssedering på intensivvårdspatienter innebär ett paradigmskifte då IsoConDa ges och elimineras via luftvägarna istället för intravenöst via blodbanan som är det vanliga. 

Sedana Medical är väl positionerat för att leda arbetet med att erbjuda den första kommersiella lösningen för inhalationssedering inom intensivvård.

Christer Ahlberg, VD och koncernchef

För ytterligare information, besök www.sedanamedical.com eller kontakta:

Christer Ahlberg, VD Sedana Medical AB (publ)
Mobil: +46 (0)70 – 675 33 30
Email: christer.ahlberg@sedanamedical.com 

Maria Engström, CFO Sedana Medical AB (publ)

Mobil: +46 (0)70 674 33 30 

Email: maria.engstrom@sedanamedical.com

Se alla Pressmeddelanden